Found: 539  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 สส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงคราม
พิมพลักษณ์[สมุทรสงคราม] : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 สส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบากบั่นฟันฝ่าเพื่อป่าชายเลนสมุทรสงคราม / วิธาน สุวรรณทัต
ชื่อผู้แต่งวิธาน สุวรรณทัต
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผลสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม, 2542.
เลขเรียกSD397.M25 ว612บ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขและทุกข์ของคนสมุทรสงคราม = Happiness and suffering of samutsongkhram people.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกRA790.7.ส5 ส72,158 อ846ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดอำเภอบางคนที / สมพิศ ธนุรเวท
ชื่อผู้แต่งสมพิศ ธนุรเวท
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนถาวรานุกูล, [2530?]
เลขเรียก294.335 ส16ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม / โรงเรียนถาวรานุกูล
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนถาวรานุกูล
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น โรงเรียนถาวรานุกูล, [2543]
เลขเรียกDS589.ส5 ร92
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม / เผด็จ สีจันทร์, ชวเลิศ นวลโคกสูง, ประไพ ธุวภาค.
ชื่อผู้แต่งเผด็จ สีจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2534.
เลขเรียกHD890.55.ฮ9ส5 ผ75,333.713 กษ0807ผ สส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม /
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม, 2545
เลขเรียก959.325 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้าน เรือน เมืองสามน้ำ / กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์
ชื่อผู้แต่งกุณฑลทิพย พานิชภักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกNA7279.7.A1A7 ก-บ 2556,307.336 ก712บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสงคราม / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสา...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2544.
เลขเรียกอ DS 589.ส40 ค4ว,อ 306 ค123ว 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม / กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2544.
เลขเรียก333.72 ฐ199 สส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม / วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ = Coastal development guid...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 2511-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม = Cultural environment atlas of Samut Songkhram...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548.
เลขเรียกHT169.T52S35 ผ85 2548,959.325 ผ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัมพวาศึกษา / ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกDS568 ศ-อ 2557,307.72 ศ37อ 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา