Found: 18,048  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกทางวัฒนธรรม "ภาคเหนือ" / วิมล จิโรจพันธุ์, ประชิด สกุณะพัฒน์, กนิษฐา เชยกีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งวิมล จิโรจพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
เลขเรียกDS588.ห753 ว66 2551,301.295931 ว36ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือ / รัตนาพร เศรษฐกุล.
ชื่อผู้แต่งรัตนาพร เศรษฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์, 2546.
เลขเรียกHC445.Z7ห7 ร637 2546,330.9593 ร114ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติภาค : ภาคเหนือ = Statistical reports of region : northern region.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [2530?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคเหนือ / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2553.
เลขเรียกDS588 ก325น 2553,912.593 ก325ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง : ภาคเหนือ / [ทศพล จังพาณิชย์กุล]
ชื่อผู้แต่งทศพล จังพาณิชย์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมม่า, 2548.
เลขเรียกBQ4570.M5 ท238ห,294.34218 ส328
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือตอนล่าง / จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์, 2546.
เลขเรียกHC445.Z7ห7 จ655 2546,330.9593 จ535ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2527-
เลขเรียก333.713 กษ0807ผต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินภาคเหนือ / กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2530-
เลขเรียก333.713 กษ0807ผน
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเมืองเหนือ / สงวน โชติสุขรัตน์
ชื่อผู้แต่งสงวน โชติสุขรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2552
เลขเรียกGR312 ส138ค 2552,959.35 ส25ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542.
เลขเรียกDS588.ห733 ส65 2542,390.09593 ส678
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสำรวจงานวิจัยในภาคเหนือ : ข้อคิด ความสำคัญและนัยทางนโยบาย / โดย ไชยันต์ รัชชกูล
ชื่อผู้แต่งไชยันต์ รัชชกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548.
เลขเรียกHM578.ท9ห7 ช97 2548,001.4 ช941บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติภาค : ภาคเหนือ พ.ศ. 2542 = Statistical reports of region : Northern region 1999 / ส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียกHA4600.55 ส184น 2542,315.93021 ส314ภน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมนิทานพื้นบ้านประจำจังหวัดภาคเหนือ / เอกรัตน์ อุดมพร.
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2551.
เลขเรียกGR312.2.N6 อ72 2548, 398.2 อ517ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา