Found: 16,987  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกทางวัฒนธรรม "ภาคเหนือ" / วิมล จิโรจพันธุ์, ประชิด สกุณะพัฒน์, กนิษฐา เชยกีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งวิมล จิโรจพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
เลขเรียกDS588.ห753 ว66 2551,301.295931 ว36ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือ / รัตนาพร เศรษฐกุล.
ชื่อผู้แต่งรัตนาพร เศรษฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์, 2546.
เลขเรียกHC445.Z7ห7 ร637 2546,330.9593 ร114ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติภาค : ภาคเหนือ = Statistical reports of region : northern region.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [2530?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคเหนือ / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2553.
เลขเรียกDS588 ก325น 2553,912.593 ก325ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง : ภาคเหนือ / [ทศพล จังพาณิชย์กุล]
ชื่อผู้แต่งทศพล จังพาณิชย์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมม่า, 2548.
เลขเรียกBQ4570.M5 ท238ห,294.34218 ส328
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2527-
เลขเรียก333.713 กษ0807ผต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินภาคเหนือ / กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2530-
เลขเรียก333.713 กษ0807ผน
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเมืองเหนือ / สงวน โชติสุขรัตน์
ชื่อผู้แต่งสงวน โชติสุขรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2552
เลขเรียกGR312 ส138ค 2552,959.35 ส25ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติภาค : ภาคเหนือ พ.ศ. 2542 = Statistical reports of region : Northern region 1999 / ส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียกHA4600.55 ส184น 2542,315.93021 ส314ภน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง ตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่งนารี รัตนวารินทร์ชัย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิจัยสินค้าบริการ กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2531.
เลขเรียก381.41 น487ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ [electronic resource] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2556
เลขเรียกDS588.N6 ท163 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเมือง : ประวัติศาสตร์ล้านนาสมัยใหม่ (พ.ศ.2317-2552) / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก959.3 ธ286ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของภาคเหนือ / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยรักษ์, 2543.
เลขเรียกS934.T5 ห829 น. 2543,915.93 ห77
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPha thai : ผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องใน 17 จังหวัดภาคเหนือ / สำนักงานพาณิชย์17จังหวัดภาคเหนือ ก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์. สำนักงานพาณิชย์17จังหวัดภาคเหนือ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : กระทรวง, 2557
เลขเรียกภน 746.14041 พ223พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา