Found: 9,437  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2527-
เลขเรียก333.713 กษ0807ผต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ธนาคาร, 2543-
เลขเรียก330.9593 ร451ตน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน / ผู้เขียน, สมชาย ณ นครพนม ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2562.
เลขเรียกDS588.N68 ป1712 2562,390.09593 ป373 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน / เรียบเรียงโดย ประมวล พิมพ์เสน
ชื่อผู้แต่งประมวล พิมพ์เสน
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : พระธรรมขันต์, 2545.
เลขเรียกPL4221 ป349ภ,398.2 ป1711ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาปัญหาการเกษตรชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]
เลขเรียกS616.T35 .ก58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย ทรงจิต พูลลาภ และคณะ
ชื่อผู้แต่งทรงจิต พูลลาภ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้ง, [254-]
เลขเรียกHN700.58.N65 ท131,390.09593 ท131ภ ภตน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2548 และแนวโน้มปี 2549 / สำนักงานภาคตะวันออกเฉีย...
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำันักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียก330.9593 ธ241ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสาน 2488-2544 / สุวิทย์ ธีรศาศวัต.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ ธีรศาศวัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2546.
เลขเรียกHC445.Z7ต5 ส75 2546,330.95934 ส47ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสานใต้ ระหว่าง พ.ศ. 2302-2450 / สุทัศน์ กองทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ กองทรัพย์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2555.
เลขเรียก959.3 ส778ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2549 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่...
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียก332.49593 ธ241ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีสาน 1 : ศาสนาและวรรณกรรมนิยมในท้องถิ่น / จรัส พยัคฆราชศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งจรัส พยัคฆราชศักดิ์, 2480-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534-
เลขเรียกDS588.ต5 จ47,294.309 จ217อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย วันชัย จันทร์ฉาย ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2536.
เลขเรียกHD890.55.ฮ9ต5 ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งข้อมูลอีสาน ... / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ธนาคาร, 2544-.
เลขเรียก027.0025 ธ241ห 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา