Found: 6,535  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดนครปฐม / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 นฐ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 นฐ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินจังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2534-
เลขเรียก333.713 กษ0807ผ นฐ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียมธุรกิจนครปฐม ..
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอการค้าจังหวัดนครปฐม, 2535-
เลขเรียก338.7025 ท424
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม / ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม. กรม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ฯ, 2547.
เลขเรียกG70.215.T5 ฐ632 2547,333.72 ก17นฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาไทย : จังหวัดนครปฐม / สถาบันราชภัฎนครปฐม
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบัน, 2545
เลขเรียก398 น11ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้วยพลู 232 ปี มรดกแห่งความทรงจำ / ผู้จัดทำ มนัส แก้วบูชา และคณะ
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2561.
เลขเรียกDS589.น2 ห54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียกอ DS 589.น25 ค4ว,305.09593 ว394นฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปีแห่งลายเสือไทย / วิทยาลัยครูนครปฐม
ชื่อผู้แต่งนครปฐม, วิทยาลัยครู.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม วิทยาลัยครูนครปฐม, 2526
เลขเรียก495.911 น117จ 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารลาวครั่ง ชุมชนห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม / วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, เอมวดี เกียรติศิริ
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ แสงทองพินิจ
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2559.
เลขเรียกTX724.5.ท9 ว637
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัด ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2547.
เลขเรียกHC445.Z65 ฐ199นฐ,910.02 ส126ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550- จังหวัดนครปฐม / สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม, 2551- .
เลขเรียกHD9736.ท93น2 ส66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP & Gap Nakhonpathom / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สำนักงาน], 2554.
เลขเรียกHC445.Z9C58 อ972 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย : อักษรไทย / โดย วิเชียร ศิริธรรม
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ศิริธรรม
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : วิทยาลัยครูนครปฐม, 2518.
เลขเรียกPL4168 ว561อ 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดนครปฐม / สมเดช นิลพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสมเดช นิลพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
เลขเรียกJQ1749.A53N3 ส4น 2556,324.2 ส43น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา