Found: 1,379  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแดนใต้
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2525-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2541 : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ศูนย์อำนวยการบริหารจังห...
ชื่อผู้แต่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.
พิมพลักษณ์ยะลา : สงขลากรีนกรุ๊ป, 2541.
เลขเรียก353.3 ศ181ส 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้ [CD-ROM] / ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ศูนย์, 2542.
เลขเรียกHA4600.55 ส183
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2542 : บทความพิษเศษจังหวัดชายแด...
ชื่อผู้แต่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2542.
เลขเรียก353.3 ศ181ร 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้ : มุมมองของภาคประชาชน / คณะกรรมการประสานงานภาคประชาชนเพื่อจังหวัดชายแดนใต้
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะกรรมการ, 2549
เลขเรียกHN700.592.S6 ส179 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสถิติข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้ [electronic resource] / ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู่แดนใต้สันติ / ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2534.
เลขเรียกDS568.S69 .ส414
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข : สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุ...
พิมพลักษณ์ยะลา : สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2551.
เลขเรียก303.625 ส 131 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ "5 จังหวัดชายแดนภาคใต้" / คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกHT 371 .T5 ผ75 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการต่อสู้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : นักต่อสุ้ที่ไม่ใช้ความรุนแรง / แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง.
ชื่อผู้แต่งแพร ศิริศักดิ์ดำเกิง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), [2554?].
เลขเรียกDS588.ต9 พ84
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใส่ใจ เข้าใจ สถานการณ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษา จังหวัดชายแดนภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ กระทรวงศึกษาธิการ, [2556].
เลขเรียกLB2952.6.S72 ส99 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้ [electronic resource] / คณะผู้จัดทำ พลากร สุวรรณรัฐ ... [และคนอื่น ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2542.
เลขเรียกHA4600.55 ส184
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลข้อมูลแนวคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / จัดโดย กองอำนวยการเสริมสร้...
พิมพลักษณ์[ยะลา] : กอง, [2548?].
เลขเรียก303.6 ป352 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานผลการสอบสวนและศึกษา / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื...
ชื่อผู้แต่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก320.9593 ส226ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 25.. / ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวั...
ชื่อผู้แต่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์, 2542-
เลขเรียก351 ศ 921 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา