Found: 375,081  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการขายผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ] : ฝ่ายพยากรณ์และประมาณผลผลิต ศูนย์สถิติการเกษตร, 2531.
เลขเรียก338.13 ร717
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายรอบตัวรู้ไว้ไม่เสียเปรียบ / เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์
ชื่อผู้แต่งเริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT72 .ร78 2561,340 ร796ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะไทย / บรรณาธิการ: ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างพื้นบ้านในเขตอีสานกลาง = The local mural painting in central Northeastern area...
ชื่อผู้แต่งนงนุช ภู่มาลี
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจพืชเศรษฐกิจ (พืชไร่-พืชสวน) ปีเพาะปลูก ..
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์สถิติการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [252-]-
เลขเรียก338.1 ร451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา : อารยธรรม / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียก309.1593 ท958 2531 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจไทย' 34 / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย, [2535]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผังภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2600 : กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี, 2550.
เลขเรียกHT165.53.T5 ผ625 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติรายปีกรุงเทพมหานคร ...
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2523-
เลขเรียก352.0593 กท1502ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของดีร้อยสิ่งมิ่งเมืองไทย = One hundred precious Siamese treasures / บริษัท เอสโซแสตนดาร์ดแห่งประเ...
ชื่อผู้แต่งบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2537.
เลขเรียกDS566 .อ76,080 อ58ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา / สันติ เล็กสุขุม.
ชื่อผู้แต่งสันติ เล็กสุขุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538.
เลขเรียกN7321 .ส65,709.593 ส582ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2437 / สุรพล วิรุฬห์รักษ์
ชื่อผู้แต่งสุรพล วิรุฬห์รักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกGV1703.T5 ส852 2547/3,793.31 ส47ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา / คณะกรรมการวิชาไทยศึกษา ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ; ยุพร แสงทักษิณ, ประอรรัตน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.
เลขเรียกDS562 ท958 2557,390.09593 ท958 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไทย : ไทยศึกษา / เปรมวิทย์ ท่อแก้ว.
ชื่อผู้แต่งเปรมวิทย์ ท่อแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543.
เลขเรียกDS571 .ป743 2543,959.3 ป713ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา