Found: 1,794  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคพืช / วิชัย ก่อประดิษฐ์กุล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--.
เลขเรียก632.3 ร924 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเลือกใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช / อรพรรณ วิเศษสังข์
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ วิเศษสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, 2552.
เลขเรียกSB951 อ332ค,631.8 อ332ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมลงศัตรูไม้ผล / เกรียงไกร จำเริญมา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, 2554.
เลขเรียกSB608.F8 ม885 2554,632.7 ก767ม2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใส้เดือนฝอยศัตรูพืช / สืบศักดิ์ สนธิรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสืบศักดิ์ สนธิรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รั้วเขียว, 2541.
เลขเรียกSB998.N4 ส73 2541,632.7 ส315ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคของพืชประเภทผักและการควบคุม / สกุลศักดิ์ โอฬารสกุล.
ชื่อผู้แต่งสกุลศักดิ์ โอฬารสกุล
พิมพลักษณ์ลำปาง : ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันราชภัฏลำปาง, 2540.
เลขเรียก632.3 ส127ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคไม้ผลเขตร้อนและการป้องกันกำจัด : กล้วย ขนุน เงาะ ชมพู่ ทุเรียน ฝรั่ง พุทธา มะขาม มะม่วง มะละกอ ม...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ วิสารทานนท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.
เลขเรียกSB608.F8 น617ร,634.6 น616ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคของไม้ผล : การป้องกันและกำจัด / เอี่ยน ศิลาย้อย.
ชื่อผู้แต่งเอี่ยน ศิลาย้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ่อ-ลูกการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกSB713.ท9 อ84,581.2 อ615ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคไม้ผลเขตกึ่งร้อน : โรคทับทิม น้อยหน่า ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม องุ่น และอะโวกาโด / นิพนธ์ วิสารทานนท์
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ วิสารทานนท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เจฟิล์มโปรเซส, 2542.
เลขเรียกSB608.F8 น617ม,633.0493 น74ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและศัตรูบางชนิดของผักและการป้องกันกำจัด / อนงค์ จันทรศรีกุล.
ชื่อผู้แต่งอนงค์ จันทร์ศรีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541.
เลขเรียกSB 608.V4 อ135ร 2541,635.92 อ153ร7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคพืชที่สำคัญ : กล้วย ยาสูบ ส้ม อ้อย / สวัสดิ์ ทวีรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ ทวีรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะธรุกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ม.ป.ป.).
เลขเรียก632.3 ส398ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการควบคุมโรคและศัตรูต่าง ๆ ของพืชผักแบบผสมผสาน : สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมผักบนที่สูง / นุชน...
ชื่อผู้แต่งนุชนารถ จงเลขา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2546.
เลขเรียก632.95 น726ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐพีวิทยาเบื้องต้น / คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ:bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียกS623 ก782 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคของผักและการควบคุมโรค / ศศิธร วุฒิวณิชย์.
ชื่อผู้แต่งศศิธร วุฒิวณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
เลขเรียกSB731 ศ291,635 ศ18ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุดม--สายใยโรคพืช / สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2536.
เลขเรียกSB605.T35 .อ44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา