Found: 6,468  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโบราณสถานกับความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ / บรรณาธิการ อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช และภัทราวรรณ บุญจันท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียกDS567 บ924,930.1 ศ375บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / กองโบราณคดี กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535.
เลขเรียกDS567.85.ก4 ศ66 2535,อ 959.31025 บ94ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรที่ 1 / กองโบราณคดี กรมศิลปากร ; บรรณาธิการ : ราตรี โตเพ่งพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งกองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2537.
เลขเรียกDS567 .บ944 2537,913.593003 ท335 ข.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนาม แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โบราณสถานจังหวัดลงขลา ปัตตาน...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ พันธุโกวิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : บางกอกอินเฮ้าส์, [2550].
เลขเรียกDS 567 พ239ท[2550],959.3029 พ239ท 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขาคา : โบราณสถานพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช / จำรัส เพชรทับ.
ชื่อผู้แต่งจำรัส เพชรทับ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2540.
เลขเรียกDS567.87.ข72 จ64,930.109593 จ217ข 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร / กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
เลขเรียกDS567 ท215 2540,959.31025 ศ74ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน ลำพูน / [สุนิสา มั่นคง]
ชื่อผู้แต่งสุนิสา มั่นคง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2547.
เลขเรียกDS567.83.ห7 ส74 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโบราณสถานตุมปัง โบราณสถานและโบราณวัตถุในจังหวัดนครศรีธรรมราช / ผู้จัดทำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกDS589.N3 ม346บ,930.1 ว255บ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภูเก็ต ปัตตานี นราธิวาส ตรัง / [สุนิสา มั่นคง]
ชื่อผู้แต่งสุนิสา มั่นคง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2547.
เลขเรียกDS567.83.ต9 ส74 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเบื้องต้นโครงการสำรวจแหล่งโบราณคดี โบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พื้นที่แปลงสัมปทาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นอร์ทเทิร์นชัน (1935), [2555?]
เลขเรียกDS567.83.ห7 ร64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี. โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2529-
เลขเรียกDS588.ต55 ศ64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี / หน่วยศิลปากรที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534.
เลขเรียกDS567 ศ528ร 2534,930.10282 รส451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นโบราณสถาน โบราณวัตถุในท้องถิ่นล้านนา / จินตนา มัธยมบุรุษ.
ชื่อผู้แต่งจินตนา มัธยมบุรุษ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิชามนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียก913.593 จ32ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี / พีรพน พิสณุพงศ...
ชื่อผู้แต่งพีรพน พิสณุพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534.
เลขเรียกDS567.87.ส47 พ66,913.593 ศ169ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา