Found: 9,003  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 / คณะกรรมการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียกWA395 ผ8 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวิวัฒนาการและการประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทย / [บรรณาธิการ/ผู้รวบรวม, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2550
เลขเรียกWB50.JT3 ป373 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรมในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2540.
เลขเรียกHD3616.T5 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2545 จังหวัดร้อยเอ็ด / สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายนโยบายและแผน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายนโยบายและแผน, 2545.
เลขเรียก352.1409593 ส691ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ... / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2520-24-
เลขเรียก352.0593 กท0505ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 7 2535-2539 / กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, [2535?]
เลขเรียกLC94.T5 ข285ม 2535-39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9, 2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540.
เลขเรียกHD30.28 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 : แผนยุทธศาส...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์, 2550.
เลขเรียกWA395 ผ932 2550-54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์ [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด ประจำปี2531 จังหวัดเชียงราย.
ชื่อผู้แต่งเชียงราย, จังหวัด.
พิมพลักษณ์เชียงราย : คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงราย, 2530.
เลขเรียก330.9593 ช612ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 5 ปี / กองนโยบายและแผนงานเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานเยาวชน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525.
เลขเรียก305.23 ค1411ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสงขลา ระยะปานกลาง 5 ปี / งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมือ...
พิมพลักษณ์สงขลา : เทศบาล, 2515-
เลขเรียก352.0593 ผ933 สข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์ [videodisc] / สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย. ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่างแผนพัฒนาชนบทในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) / โดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดเตรียมแ...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดเตรียมแผนพัฒนาชนบทในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่7.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2533.
เลขเรียกHN750.92 ร399 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา