Found: 1,091  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2521.
เลขเรียก372 ว322พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practices : แผนการสอนภาษาไทยประถมศึกษาตอนต้น / พรพิไล เลิศวิชา
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารปัญญา , 2555
เลขเรียก495.9107 พ17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต : ชั้นประถมศึกษาปีที่3 / กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [2523?]
เลขเรียกLB1564.T5 ผ931 2523?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 (สัปดาห์ที่ 1-20) : ตรงตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสิทธิ์พัฒนา, [253-]
เลขเรียกLB1564.T5 ว378ป3ผ ล.1/1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอนเอดส์ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2538
เลขเรียก372.37 ก445ผ 2/2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอนชั้นประถมปีที่ 1 ตามหลักสูตรประโยคประถมศึกษา พ.ศ. 2521 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2520.
เลขเรียก371.3028 ผ931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สำนักงานการประถมศึกอำเภอศรีราชา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีราชา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีราชา , 2537.
เลขเรียก732.19 ส691ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยการงานและพื้นฐานอาชีพ / กรมวิชาการ กระทรวง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2521.
เลขเรียก372 ผ285
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอน ชั้นประถมปีที่ 1 ฉบับบูรณาการ / วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิชาการ, 2521
เลขเรียก11/205 ว32ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / วิชาการ, กรม ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิชาการ, 2521
เลขเรียก11/005 ว32ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี เครื่องมือวัดและประเมินเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540
เลขเรียก371.3 ก546ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนแผนการสอนเป็นสำคัญระดับชั้นประถมศึกษา / ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช. [text]
ชื่อผู้แต่งชัยฤทธิ์ ศิลาเดช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2544.
เลขเรียก371.3 ช116ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2522.
เลขเรียกLC1047.T5 ผ931ป2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา