Found: 184  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรม / หม่อมหลวงวโรดม ศุขสวัสดิ.
ชื่อผู้แต่งวโรดม ศุขสวัสดิ หม่อมหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกNA2700 .ว493 2561,720.284 ว187ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบสร้างบ้านในฝัน วรวิทย์ อังสุหัสต์ [Text]
ชื่อผู้แต่งวรวิทย์ อังสุหัสต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บ้านและสวน 2546
เลขเรียกNA7115 ว4บ 2546,728.3 ว281บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้รูปแ...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ปะวะโพตะโก
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.6 ช44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบบ้านบล็อกประสาน วท. / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท), [2555]
เลขเรียก692.1 บ891
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบสร้างบ้านไทยประยุกต์ = Sketch design modern thai house.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2550.
เลขเรียกNA 7115 ศ169บ 2550,728.37 ศ169บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่...
ชื่อผู้แต่งภัสสร คงรัตน์อาภรณ์
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียก372.65 ภ118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องหินและแร่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่ได้รับการเรียนรู้แบบสืบ...
ชื่อผู้แต่งฉัฐภิมณฑ์ เพชรศักดิ์วงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLB1027.23 ฉ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเลือกซื้อและสร้างบ้านใหม่= Home Handbook / พิชัย บุญญทลัง
ชื่อผู้แต่งพิชัย บุญญทลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสุดา, ม.ป.ป.
เลขเรียกNA7115 พ642ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด สาระการเรียนรู้ภูมิศา...
ชื่อผู้แต่งกัณฐมณี ศรีปาน
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560
เลขเรียกวจ 371.39 ก384ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 แบบบ้าน / สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน [text]
ชื่อผู้แต่งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน, ม.ป.ป.
เลขเรียกอ 728.3 ส293ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสอนแบบแก้ปัญหาเสริมด้วยแผนผังเชิงเหตุผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลและมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนัก...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล สาระคำ
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกวพ 372.35 พ249ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี / ภาควิชาการอกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540
เลขเรียกHT169.T52B3 ม56 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา