Found: 28,636  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์เทียบ มคธ สันสกฤต ไทย / กรมศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์อักษรนิติ์, ร.ศ.123 [2447]
เลขเรียกPK1090 ศ337
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระสังเขปเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกZ5814.U7 ม246ส 2529,016.37817 ม246ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนสังคมศึกษา วิชาภูมิศาสตร์-ประวัติสาสตร์ชั้นประถมปีที่ 6
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 2516
เลขเรียก300 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนแบบเทคนิค : แบบเรียนเขียนแบบตามมาตรฐานใหม่หน่วยการเรียนการสอนเขียนแบบพื้นฐานทุกช่าง / อำพล ซื่อ...
ชื่อผู้แต่งอำพล ซื่อตรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2528.
เลขเรียกT353 อ692
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัตนาการของแบบเรียนภาษาไทย / นิยะดา เหล่าสุนทร.
ชื่อผู้แต่งนิยะดา เหล่าสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายคำ, 2552.
เลขเรียกPL4158 .น66 2552,495.918 น36ว 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนในดวงใจ : รวมภาพแห่งความทรงจำอันสดใสในวัยเยาว์ / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพิพิธภัณฑ์ โดยสมาคมกิจวัฒนธรรม, 2546.
เลขเรียกLB3045 .อ735 2546,371.32 อ55บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนสังคมศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2522
เลขเรียก900 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระสังเขปเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], 2526-
เลขเรียกZ5814.U7 ช82,001.54 ช612ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้พื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงาน / ดุษฏีนิพนธ์ของ ทรง...
ชื่อผู้แต่งทรงศักดิ์ สองสนิท.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก371.334 ท172ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แบบเรียนไทย เรื่อง วิวัฒนาการของแบบเรียนไทย
ชื่อผู้แต่งเบ็ญจวรรณ สุนทรากูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518
เลขเรียก495.918 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนมูลศึกษา (แบบเรียนเร็วย่อ) / กรมศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์สามมิตร์, ร.ศ. 129 [2453]
เลขเรียกLB1529.T5 บ892
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2550.
เลขเรียกบร 300.74 พ63ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์แบบที่เน้นการเรียนรู้...
ชื่อผู้แต่งศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548
เลขเรียก371.3 ศ244ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา