Found: 7,474  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ 2 แบบฝึกหัดปฎิบัติชุดวิชา หน่วยที่ 5-10 22242 : แบบฝึกหัดปฎิบัติชุดวิชา หน่วยที่ 5-10 22...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2527.
เลขเรียก500 ม19ว 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ 2 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา หน่วยที่11-15 22242 : / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2527.
เลขเรียก500 ม19ว 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2526.
เลขเรียกQ160.2 ส710
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ไทยศึกษา = Thai studies เล่ม 1-3 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียกGT3405.5.ท9 ส76,309.1593 ส747บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
เลขเรียกHD2105.5 ม55 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์แขนงวิชาบริหารการศึกษา 2 : แนวการศึกษาชุดวิชา 23798 หน่วยที่ 5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2538.
เลขเรียก001.4 ม19ว 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการผลิตและการใช้อาหาร หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
เลขเรียกSB175 ม55 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน = Thesis II curriculum and instruction ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
เลขเรียก808.066 ม19น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 10121 มนุษย์กับอารยธรรม / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียก909 ส747บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดปฏิบัติชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
เลขเรียก515 ส41บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ไทยศึกษา : อารยธรรม / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 253 -
เลขเรียกGT3405.T5 ส747บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชา : วิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน = Thesis I curriculum and instruction
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2537
เลขเรียกLB2369 ส41น,808.06 น927(5) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537 (พิมพ์ซ้ำ 2538).
เลขเรียกGT3405.ท9 ม55 2537,959.3 ส241ท2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา = Research in Educational Administration / สาขาวิชาศึ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
เลขเรียกLB2801.A1 นก927 2536,371.20076 น927 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดหลักการบริหารการเงิน / โดย เพชรี ขุมทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งเพชรี ขุมทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกHG4015 พ7บ 2546,658.15 พ52บ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา