Found: 6,544  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ 2 แบบฝึกหัดปฎิบัติชุดวิชา หน่วยที่ 5-10 22242 : แบบฝึกหัดปฎิบัติชุดวิชา หน่วยที่ 5-10 22...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2527.
เลขเรียก500 ม19ว 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ 2 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา หน่วยที่11-15 22242 : / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2527.
เลขเรียก500 ม19ว 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2526.
เลขเรียกQ160.2 ส710
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 10121 มนุษย์กับอารยธรรม / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียก909 ส747บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดปฏิบัติชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
เลขเรียก515 ส41บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ไทยศึกษา : อารยธรรม / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 253 -
เลขเรียกGT3405.T5 ส747บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537 (พิมพ์ซ้ำ 2538).
เลขเรียกGT3405.ท9 ม55 2537,959.3 ส241ท2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา = Research in Educational Administration / สาขาวิชาศึ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
เลขเรียกLB2801.A1 นก927 2536,371.20076 น927 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์แขนงวิชาบริหารการศึกษา 2 : แนวการศึกษาชุดวิชา 23798 หน่วยที่ 5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2538.
เลขเรียก001.4 ม19ว 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดหลักการบริหารการเงิน / โดย เพชรี ขุมทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งเพชรี ขุมทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกHG4015 พ7บ 2546,658.15 พ52บ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลังแบบฝึกหัด สถิติเบย์เซียน การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน / เอกชัย ชัยประเสริฐส...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.
เลขเรียกQA279.5 อ873,519.542 อ873ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน = Thesis II curriculum and instruction ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
เลขเรียก808.066 ม19น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมยานยนต์ ฉบับเสริมประสบการณ์ / ธีระยุทธ สุวรรณประทีป.
ชื่อผู้แต่งธีระยุทธ สุวรรณประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2550.
เลขเรียกTL159 ธ642,629.282 ธ37ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติหลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์ / นราทิพย์ ชุติวงศ์
ชื่อผู้แต่งนราทิพย์ ชุติวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกHB181.T5 น232บ 2547 ล.1,330.1076 น232บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบนักประวัติชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วย 1-15 สุโขทัยธรรมาธีราช, มหาวิทยาลัย [Text]
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533
เลขเรียกD11 ส747ม19,909 ส41ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา