Found: 4,984  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเงินและบัญชี / บรรยง ตันติสุขุมาล
ชื่อผู้แต่งบรรยง ตันติสุขุมาล
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียก371.261 บ 166 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดด้านเหตุผล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / สายทิพย์ แปดสี
ชื่อผู้แต่งสายทิพย์ แปดสี
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก153.94 ส 546 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบปรนัยที่มี รูปแบบตัวเลือกต่างกัน / พนมพร พรหมมา
ชื่อผู้แต่งพนมพร พรหมมา
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก371.26 พ 106 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่างแบบทดสอบ / สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชื่อผู้แต่งศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2521.
เลขเรียก151.2 ศ173ต 2521 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่างแบบทดสอบ ... / สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย], 2522-.
เลขเรียกLB3058.T35 ต287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบทดสอบวัดเชาวน์ปัญญาเด็ก อายุ 10-15 ปี / อรุณรัศมี ฉายศิลปไชย บก.เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [254-]
เลขเรียกBF431 บ892,153.93 บ75 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการวิเคราะห์ความลำเอียง ที่ใช้วิธีต่างกันของแบบทดสอบ วัดจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ / คมศัก...
ชื่อผู้แต่งคมศักดิ์ ชื่นชม
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก371.26013 ค 292 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนด้านตัวเลข / ไพศาล โกยุง
ชื่อผู้แต่งไพศาล โกยุง
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกวจ 510.73 พ95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดความซื่อสัตย์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร / อนุวัฒน์ ...
ชื่อผู้แต่งอนุวัฒน์ ตั้งสมบูรณ์
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียก371.261 อ 126 ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพความเป็นแพทย์ ของนักศึกษาแพทย์ / วีรวรรณ สุจริต
ชื่อผู้แต่งวีรวรรณ สุจริต
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก153.9461069 ว 793 ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้คุณลักษณะเฉพาะข...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ตั้งอุดมภพ
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก510.712 ส 724 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบทดสอบไอคิว เล่ม 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2554
เลขเรียกBF431.3 บ891ท ล.1,153.93 บ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์ วิชาฟิสิกส์ ว 023 เรื่องไฟฟ้าสถิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / กิ...
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกLB3058.T5 ก675ก 2540,537.2076 ก 729 ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Border line / จุฬารัตน์ ศิริวัฒน์ = A study of scr...
ชื่อผู้แต่งจุฬารัตน์ ศิริวัฒน์
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา