Found: 1,201  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองแบบปัญหา / ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535].
เลขเรียกTA343 ศ671
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / สมนึก ทับพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสมนึก ทับพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHB135 ส253 2551,330.1543 ส16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ = Quantitative Analysis for Business / สุทธิมา ชำนาญเวช.
ชื่อผู้แต่งสุทธิมา ชำนาญเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกHF 5693 .T5 ส44 2561,658.4033 ส4443ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ / วินัย พุทธกูล.
ชื่อผู้แต่งวินัย พุทธกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHD30.25 ว619,658.4033 ว619ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการควบคุมการจราจรทางอากาศ / วิลาสินี มิตรประทาน, ศิริลัก...
ชื่อผู้แต่งวิลาสินี มิตรประทาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ / สุชาติ ธาดาธำรงเวช
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ธาดาธำรงเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529.
เลขเรียก339.5 ส761ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบกรณีที่มีสนามแม่เหล็ก / วิทยานิพนธ์ ของ กันย์ วงศ์เก...
ชื่อผู้แต่งกันย์ วงศ์เกษม
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 536.2 ก63บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ / โชคชัย เกตุสถิตย์
ชื่อผู้แต่งโชคชัย เกตุสถิตย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องอบแห้งแบบรับพลังงานรังสีอาทิตย์แบบผสม / โดยชัยศิลป์ ชินพรเจริญพงศ์
ชื่อผู้แต่งชัยศิลป์ ชินพรเจริญพงศ์.
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกTJ ช442
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 2 มิติ สถานะชั่วครู่เพื่อทำนายอัตราการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อน / วิทยานิพ...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 536.2 น47บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตระบบและการจำลองสถานการณ์ = System dynamics and simulation / วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ.
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกTJ213 ว634พ,531.11015 ว634พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรคำนวณ / สมภพ ไกรโรจนานันท์.
ชื่อผู้แต่งสมภพ ไกรโรจนานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. : 2536.
เลขเรียกQA267 ส44,004.0151 ส166บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ = Quantitative analysis for business / รองศาสตราจารย์ สุทธิมา ชำนา...
ชื่อผู้แต่งสุทธิมา ชำนาญเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556.
เลขเรียก658.4033 ส725ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาค่าคงที่การแพร่ในแนวราบของสารบริเวณอ่าวไทยตอนบนที่ได้จากการคำนวณโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งใหม่ สังขะเมฆะ.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองแบบปัญหา = Simulation / ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ม.พ.], 2532.
เลขเรียกT57.62 ศ449 2532,001.424 ศ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา