Found: 485  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ / สุเทพ สุวีรางกูร.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ สุวีรางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554.
เลขเรียกBQ4570.S6 ส781ส,301 ส454ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตไทยในผ้าทอ / สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 25-
เลขเรียก391 ม565ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีการลอยกระทงของหมู่บ้านแม่สอดในแง่สังคมวิทยา / นพวงษ์ พิรุณ.
ชื่อผู้แต่งนพวงษ์ พิรุณ.
พิมพลักษณ์2514.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาชนบท = Rural sociology / เบ็ญจา อ่อนท้วม.
ชื่อผู้แต่งเบ็ญจา อ่อนท้วม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537.
เลขเรียก301 บ795ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาอาชีพ : เรื่อง เกาหลีใต้ : บทบาทของรัฐในการพัฒนาประเทศ / ดำรงค์ ฐานดี.
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ฐานดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกHF5382 ด641 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส / รัตติยา สาและ.
ชื่อผู้แต่งรัตติยา สาและ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544.
เลขเรียกBL60 ร63,306.6 ร114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตไทยในผ้าทอ
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2558?]
เลขเรียกออ 391 ช583 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตไทยในผ้าทอ / สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2558?]
เลขเรียก391 ช584 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตไทยในผ้าทอ / สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2558?]
เลขเรียก391 ช237
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจข้าวของไทย พ.ศ. 2423-2473 / เดวิด บรูซ จอห์นสตัน ; พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม บรรณา...
ชื่อผู้แต่งจอห์นสตัน, เดวิด บรูซ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
เลขเรียกHT421 .จ551,301.35 จ192ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องสรรพลี้หวน : การศึกษาในแง่สังคมวิทยาวรรณคดี / วีรวัฒน์ อินทรพร
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ อินทรพร
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียกPL4208.5.S72 ว64ส 2552,895.91109 ว 794 ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรรพลี้หวน : การศึกษาในแง่สังคมวิทยาวรรณคดี : รายงานการวิจัย / วีรวัฒน์ อินทรพร.
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ อินทรพร.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียกPL4208.5.S68 ว64 2552,398.2 ว836ส 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาชนบท : พื้นฐานการพัฒนา / เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ
ชื่อผู้แต่งเยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
เลขเรียกHT421 ย547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ / คณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและกำหนดหลักวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและกำหนดหลักวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530
เลขเรียก301 ค365ส 2/2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา