Found: 8,842  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุกข์ไม่ไปหรือเราไม่ปล่อย / ว.วชิรเมธี
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัปปายะ, 2556
เลขเรียกBF789.S8 ว-ท 2556,294.341 ว11ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอานุภาพกรรม [sound recording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอุทยานธรรม, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรมะเสียงจริงท่านพุทธทาส : หมวดที่ 1 ธรรมะสำหรับครอบครัว [sound recording] / พุทธทาส อินทปัญโญ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำกัด, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับของความรัก / พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
ชื่อผู้แต่งพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ทันโลกทันธรรม, [2558]
เลขเรียกBF575.L8 พ358 2558,177.7 พ358ค 2558 23
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบหลักปฏิบัติในศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและเผชิญความเจ็บป่วย ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจำลอง ภูมิสิทธิ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
เลขเรียกBL65.M45 พ46 2555,613 พ358ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดในการนำเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ / วัชระ งามจิตรเจริญ.
ชื่อผู้แต่งวัชระ งามจิตรเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกBQ 4570 .E25 ว112 2554,294.3373 ว112น 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ : โสเภณี ทำแท้ง และการุณยฆาต / สมภาร พรมทา.
ชื่อผู้แต่งสมภาร พรมทา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกBQ4570.จ46 ส442 2548,294.35 ส271พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ : ทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยกับปัญหาโสเภณี ทำแท้งและการุณยฆาต / สมภาร พรมท...
ชื่อผู้แต่งสมภาร พรมทา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธชาด, 2535.
เลขเรียกBJ1289 ส44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกามโลกีย์ : ฉบับคู่มือเข้าใจชีวิต / ศีลปาโล.
ชื่อผู้แต่งศีลปาโล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550.
เลขเรียกBQ 4570.L6 ส7ก6 2550,294.3144 ส 759 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ : ทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยวกับปัญหาโสเภณี ทำแท้งและการุณยฆาต / สมภาร พรม...
ชื่อผู้แต่งสมภาร พรมทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธชาด, 2535.
เลขเรียกBQ4570.M4 ส271พ 2535,294.35 ส271พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์บนทางสายกลาง / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ชื่อผู้แต่งตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2560
เลขเรียกBQ 4570 .E25 ต37 2560,294.30133 ต415ศ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา