Found: 532  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจปี 2014 / นันทิยา ทองคณารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 25...
ชื่อผู้แต่งกองบัญชาการทหารสูงสุด. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจ ปี 2014 / ผู้เขียน, นันทิยา ทองคณารักษ์ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557.
เลขเรียกUA 10.5 ย44 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจปี 2014 / [ผู้เขียน นันทิยา ทองคณารักษ์ ... และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557.
เลขเรียก355.033 ย365
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจปี 2014 / นันทิยา ทองคณารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557.
เลขเรียกU162 ย365 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจปี 2014 / [ผู้เขียน นันทิยา ทองคณารักษ์ ... และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์aกรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557.
เลขเรียก355.033 ย644 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2541-2545 ของประเทศไทย / [จัดทำโดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 39 ...
ชื่อผู้แต่งนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2540].
เลขเรียกU163 น62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีร...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, [2553]
เลขเรียกHC445.Z7C4 ก441 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและอุปสรรคการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : ศึกษากรณีกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม / ...
ชื่อผู้แต่งสิริมา วัฒโน
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 352.13 ส74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศิลป์เหมาเจ๋อตง = Maozedong : the art of war / บุญศักดิ์ แสงระวี.
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียกDS778.ห7 บ726 2552,951.04 บ72ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผล Roadmap กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปล...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง / โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2552.
เลขเรียกTK165 ร64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง / โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2552.
เลขเรียก621.3 ค962 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552.
เลขเรียกHD9685.T5 ส181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่า...จากตัวเลข / กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มสารสนเทศ, 2562.
เลขเรียกHA4600.55 ร861
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา