Found: 242  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลาดกับวิถีชีวิต / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), [2548?].
เลขเรียกHF5475.ท9 ศ74 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนดนตรีชีวิต : หนังสือรวมบทความและเสวนาการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 8 เสียงของโลก เล่ม ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2553
เลขเรียกML3799 ผ749 2553,780 ศ245ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรวมบทความและบทเสวนาจากการประชุมประจำปี ครั้งที่ 8 เรื่อง ผู้คน ดนตรี ชีวิต / ศูนย์มานุษยวิทย...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2553
เลขเรียกML3799 ศ73,780.05 ผ411
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อกับมานุษยวิทยา / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546.
เลขเรียกGN307.5 ส7 2546,302.23 ส736
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์-ดิจิทัล / นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2562.
เลขเรียกHM851 น274 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ = Economic anthropology / นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ.
ชื่อผู้แต่งนิยพรรณ วรรณศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหมิตรออฟเซต, 2536.
เลขเรียกGN448 .น65,306.3 น36ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10 (2555 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
เลขเรียกDS509.3 .ก65 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าอีสานจากมิติทางมานุษยวิทยา / ห้องปฏิบัติการทางมนุษยวิทยาของอีสาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกTS1413.ท9 ข55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 8 : เรื่อง ผู้คน ดนตรี ชีวิต / ศูนย์มานุษยวิทยาส...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 8 : 2552 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน))
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์., 2552.
เลขเรียกML3799 .ก64 2552
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ = Culture and economic behavior / ดำรงค์ ฐานดี
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ฐานดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
เลขเรียก306.3 ด217ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ = Culture and economic behavior / ดำรงค์ ฐานดี.
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ฐานดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535.
เลขเรียกGN448 .ด64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐ : จากมุมมองของชีวิตประจำวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์นโยบายทางด้านวัฒนธรรมของรัฐบาลไทยจากแง่มุมของวิชามานุษยวิทยา / โดย อรนันต์ ลิงหะคเชนทร์
ชื่อผู้แต่งอรนันต์ ลิงหะคเชนทร์
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาศาสนา : แนวคิดพื้นฐานและข้อถกเถียงทางทฤษฎี / อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เฟื่องฟูสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกBL60 อ253ม 2551,301 อ253ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา