Found: 955  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับการตายและการเกิดใหม่ และ พุทธปรัชญา : เรื่องความหลุดพ้น /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2559
เลขเรียก294.3123 ม174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงของชีวิต / ณัฐชยา อุ่นสกุล.
ชื่อผู้แต่งณัฐชยา อุ่นสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2551.
เลขเรียกBJ1588.T4 ณ63 2551,158.1 ณ63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาวิวัฒน์แห่งความคิด / วนิดา ขำเขียว.
ชื่อผู้แต่งวนิดา ขำเขียว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกบล็อก, 2558.
เลขเรียก100 ว153ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตมนุษย์ : เปรียบเทียบระหว่างพุทธปรัชญา - เวชปรัชญา เรื่อง เกิด -ตาย / โดย เฉลี่ย วัชรพุกก์
ชื่อผู้แต่งเฉลี่ย วัชรพุกก์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกBQ4435 ฉ441ช 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญามหาแสง / แสง มนวิทูร.
ชื่อผู้แต่งแสง มนวิทูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเวก, 2521.
เลขเรียกBD28 ส8 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาชีวิตและงาน / วิทิต วัณนาวิบูล
ชื่อผู้แต่งวิทิต วัณนาวิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2537.
เลขเรียกBJ1012 ว571 2537,181.11 ว343ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPearls of wisdom : from nationally acclaimed Thai management gurus / Interviewed by Peter b.Alex...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2546
เลขเรียกHD57.7 พ74 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงของชีวิต / สัญญา สะสอง.
ชื่อผู้แต่งสัญญา สะสอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เวียงบัวการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกBD431 ส557 2552,170.44 ส558ค5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธธรรมกับเจตนารมณ์ของประชาธิปไตย : (ตามแง่ปรัชญาและศีลธรรมไม่ใช่แง่การเมือง) / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนวุฒิธรรม, [2536?]
เลขเรียกBQ4040 พ829พ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศรัทธากับปัญญา : บทสนทนาทางปรัชญาว่าด้วยศาสนา / สุวรรณา สถาอานันท์.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา สถาอานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกBL51 .ส75 2545,210 ส47ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญญายามราตรีแห่งเหมันต์ / บุญศักดิ์ แสงระวี.
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541.
เลขเรียกBD28 บ574 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธอภิปรัชญา (Buddhist metaphysics) / ปรุตม์ บุญศรีตัน.
ชื่อผู้แต่งปรุตม์ บุญศรีตัน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศษสตร์, 2552.
เลขเรียกB162 ป47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง / พระมหาประทีป พรมสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งพระมหาประทีป พรมสิทธิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา