Found: 346  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรและสังคม = Population and society / ดุษฎี อายุวัฒน์
ชื่อผู้แต่งดุษฎี อายุวัฒน์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
เลขเรียกHB871 ด721 2558,304.6 ด483ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : ประชากร แรงงาน การศึกษา ฝึกอบรม ศาสจธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้...
ชื่อผู้แต่งบุญคง หันจางสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2543.
เลขเรียกHD4904.7 บ411ศ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลประชากรวัยการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2528-2542) / [บรรณาธิการกิจ สุปัน ราส...
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม] : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, [2543]
เลขเรียกLC70.T5 ข291 2528-42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรศึกษาและการศึกษาภาวะประชากร / วิทยาลัยครูสกลนคร.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูสกลนคร.
พิมพลักษณ์สกลนคร : วิทยาลัยครูสกลนคร, 2521.
เลขเรียก301.32 ส11ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และเคหะ จากสัมมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533,...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [253 ?].
เลขเรียกHB3644.55.A3 ส626
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรและสังคม 2557 : การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม / ยุพิน วรสิริอมร ... [และคนอื่น ๆ], ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกHB886 ม5 no. 434 2557,304.6 ป233 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรและสังคม 2558 : ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 = Population and social ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกHB886 ม5 no. 447 2558,304.6 ป1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวโน้มของประชากรและจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : รายงานผลการวิจัย / หัวหน้าโครงการ, เพ็ญพ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2532]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากร กับ การอยู่รอด / คณะกรรมการดำเนินงาน เนื่องในปีประชากรแห่งโลก 2517.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์, 2518.
เลขเรียก304.6 ป233
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรกับการอยู่รอด / คณะกรรมการดำเนืนงาน เนื่องในปีประชากรแห่งโลก 2517
พิมพลักษณ์กทม: มิตรนราการพิมพ์, 2517
เลขเรียก312.9593 ป234 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรศาสตร์ทางสังคม / สันทัด เสริมศรี.
ชื่อผู้แต่งสันทัด เสริมศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิช (กรุงเทพ), 2541.
เลขเรียกHB849.4 ส64 2541,304.6 ส115ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัส นวัตกรรม สสส. / ณัฐพันธุ์ ศุภกา...(และคณะ).
ชื่อผู้แต่งณัฐพันธุ์ ศุภกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2559.
เลขเรียกT173.8 ณ63 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรการพัฒนาและการวางแผนครอบครัว / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, วิพรรณ ประจวบเหมาะ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2529?].
เลขเรียกHB883.5 ป45
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรที่มีคุณภาพคือความหวังเพื่อความอยู่รอดของเรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการประชากรศึกษาในการพัฒนาการเกษตรและชนบท, 2527.
เลขเรียกHB849.44 ก7ป 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา