Found: 1,460  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศั...
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกHE8689.9.T5 อ735 2544,302.234 อ45ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากอักษรสาส์นถึงสังคมศาสตร์ปริทัศน์ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกPN4751 .จ62 2549,320.05 จ291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและการเมือง : พัฒนาการของศัพท์การเมืองและแนวอธิบายการเมืองในงานเขียนประเภทสารคดีทางการเมืองของไ...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2531.
เลขเรียกPL4163 ส255
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉันจึงมาหาความหมาย / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล 2489-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2516.
เลขเรียกPL4222.ว63 ฉ63 2516.
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม / เฮอร์เบิร์ต ไอ. ชิลเลอร์, ผู้เขียน ; อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, ผ...
ชื่อผู้แต่งชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกHM131 ช579 2544,301.154 ช37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพลักษณ์หญิงโสด : นัยของการเมือง / พริ้มวดี มีสมสาร = Images of single women : the implications o...
ชื่อผู้แต่งพริ้มวดี มีสมสาร
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทกวีคัดสรร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา, 2546.
เลขเรียกPL4222 .บ32 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ้อยไม่หวาน น้ำตาลเค็ม / โดย กลุ่มศึกษาเศรษฐกิจการเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา, 2524.
เลขเรียกHD9119.C3 ก318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อและสิทธิการสื่อสารของประชาชนฟิลิปปินส์ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550.
เลขเรียกP95.82.P6 อ833ส 2550,323.445 อ45ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงของความเปลี่ยนแปลง ภาพสะท้อนของการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเสียงดนตรี / อติภพ ภัทรเดชไพศาล.
ชื่อผู้แต่งอติภพ ภัทรเดชไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2555.
เลขเรียกML3916 อ3ส 2555,306.484 อ142ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม / เฮอร์เบิร์ต ไอ. ชิลเลอร์ ผู้เขียน ; อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ผู้...
ชื่อผู้แต่งชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
เลขเรียกHM258 ช576,301.154 ช37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิดทางการเมือง / กวี อิศริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งกวี อิศริวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, [2530]
เลขเรียกJA92 ก55,320.5 ก17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน / โดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ.
ชื่อผู้แต่งกนกศักดิ์ แก้วเทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกP96.E25 ก335 2546,302.23 ก15ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ทันโวหารการเมือง : ภาษิตและวาทกรรมทางการเมือง การปกครอง (ไทย-อังกฤษ) / รวบรวมและเรียบเรียงโดย พ...
ชื่อผู้แต่งพ.วัสโภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขอคิดด้วยคน, 2553
เลขเรียกPN6084.P6 พ111ร 2553,080 พ111ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา