Found: 6,503  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การจัดการทางการศึกษา = Managerial economic in education : หลักการ แนวคิด และการประยุกต์พ...
ชื่อผู้แต่งธร สุนทรายุทธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกHD30.22 ธ311,379.1 ธ17ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิว...
ชื่อผู้แต่งภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551
เลขเรียก379.593 ภ114ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : ประชากร แรงงาน การศึกษา ฝึกอบรม ศาสนธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล...
ชื่อผู้แต่งบุญคง หันจางสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกHD4904.7 .บ723 2543,331.11 บ411ศ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานพัฒนาการโลก พ.ศ. 2541/42 ความรู้เพื่อการพัฒนา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542
เลขเรียกHC59.7 ค181,370.1 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากคุณธรรมนำความรู้สู่มสัชชาคุณภาพการศึกษา [electronic resource] / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภากา...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนัก, 2552.
เลขเรียกLB3609 จ291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539.
เลขเรียกBQ4570.E3 พ467 2539,370.114 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเร็จก่อนใคร / บัณฑิต อึ้งรังษี.
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี.
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : รังษีอินเตอร์เทรด, 2554.
เลขเรียกBF637.S8 บ645 2554,158 บ63ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การจัดการศึกษา : หลักการ แนวคิด และการประยุกต์พัฒนาการศึกษา = ธร สุนทรายุทธ [text] Man...
ชื่อผู้แต่งธร สุนทรายุทธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกLB41 ธ311ก 2557,379.1 ธ311ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : ประชากร แรงงาน การศึกษา ฝึกอบรม ศาสนธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล...
ชื่อผู้แต่งบุญคง หันจางสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียก330.1 บ43ศ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริการมืออาชีพ = Ethics for Professional Administrators / รุ่งชัชดาพร เวหะช...
ชื่อผู้แต่งรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ.
พิมพลักษณ์สงขลา : นำศิลป์โฆษณา จำกัด 2560.
เลขเรียกLB 1779 ร42 2560,174 ร621ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลประชากรวัยการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2528-2542) / [บรรณาธิการกิจ สุปัน ราส...
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม] : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, [2543]
เลขเรียกLC70.T5 ข291 2528-42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนสุขภาพอนามัย = Teaching - learning in health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2539
เลขเรียกW18 ส79ก64,613.07 ส747อ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 25...
ชื่อผู้แต่งกองบัญชาการทหารสูงสุด. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรุ่งอรุณของการศึกษา : เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2550
เลขเรียกHN700.565 พ335ร 2550,294.3378 พ1711ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา