Found: 155  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฏหมายธุรกิจสำหรับ ม. ปลาย และ ปวช. ทั่วไป : เอกเทศสัญญา / โดย จารึก ถึงลาภ.
ชื่อผู้แต่งจารึก ถึงลาภ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
เลขเรียก346.074 จ319ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายเอกเทศสัญญา 1 รหัสวิชา 2111 204.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา 1 : ซื้อขาย / ไผทชิต เอกจริยกร
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556.
เลขเรียก346.04348 ผ951ถ 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1/ ไผทชิต เอกจริยกร.
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2551
เลขเรียก346.04348 ผ-ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2/ ไผทชิต เอกจริยกร.
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2556
เลขเรียก346.04348 ผ-ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชากฎหมายเอกเทศสัญญา สำคัญ 2/ รวบรวมโดยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. ม.ป.ท.]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา / รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งรัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกพิมพ์ครั้งที่1,346.022 ร362ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะยืม-ฝากทรัพย์ / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งนนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียกKPT896 น33 2558,346.07 น156ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา / รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งรัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ
เลขเรียกKPT858 ร63 2558,346.022 ร362ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะจ้างแรงงาน-จ้างทำของ-รับขน / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]
เลขเรียกKPT1279 .น335 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกเทศสัญญา 3.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม - ตอบ เอกเทศสัญญา 1 : ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ / ไผทชิต เอกจริยกร.
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2562.
เลขเรียกKPT920 ผ951 2562,346.07 ผ951ถ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา 1 : ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ / ไผทชิต เอกจริยกร
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
เลขเรียกKPT 920 ผ94 2554 v.1,346.022 ผ951ถ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะตัวแทน - นายหน้า / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งนนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกKPT861 น157 2559,346.04348 น157ห 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา 1 ซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้เช้าทรัพย์ เช้าซื้อ/ ไผทธิต เอกจริยกร,
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554
เลขเรียก346.043 ผ 951 ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา