Found: 82  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือภาษาศาสตร์ เสียงวรรณยุกต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กำเนิดและพัฒนาการ = Linguistics book ton...
ชื่อผู้แต่งผณินทรา ธีรานนท์.
พิมพลักษณ์เชียงราย : ชอบพิมพ์, 2556.
เลขเรียกP223 ผ143 2556,414 ผ159ส 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่าความถี่มูลฐานเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยของผู้ไร้กล่องเสียงประเภทหลอดอาหารตามระยะเวลาในการฝึกพูดและกา...
ชื่อผู้แต่งชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกวน 495.91842 ช594ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงวรรณยุกต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กำเนิดและพัฒนาการ / ผณินทรา ธีรานนท์
ชื่อผู้แต่งผณินทรา ธีรานนท์ 2518-
พิมพลักษณ์เชียงราย : ชอบพิมพ์, 2556.
เลขเรียกP381.A785 ผ159,414 ผ159ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคำภาษาไทยมาตรฐาน ของชาวสุไหงโก-ลก / เฉลิมชัย ส่งศรี.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชัย ส่งศรี.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกPL4165 ฉ417ก 2544,495.9115 ฉ 777 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณยุกต์และพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเย้า (เมี่ยน) บ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวั...
ชื่อผู้แต่งธีระพันธ์ ล.ทองคำ
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การแปรของเสียงวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่องภาษาตากใบ = Tonal variation in Tak Bai ...
ชื่อผู้แต่งธนานันท์ ตรงดี
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
เลขเรียกPL4195.T34 ธ36 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงวรรณยุกต์ภาษาโคราช : การศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์ / โดย มนัส โกมลฑา
ชื่อผู้แต่งมนัส โกมลฑา
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก495.917 ม164ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงวรรณยุกต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กำเนิดและพัฒนาการ = Linguistice book tones in Southeast As...
ชื่อผู้แต่งผณินทรา ธีรานนท์
พิมพลักษณ์เชียงราย : ชอบพิมพ์, 2557
เลขเรียกP223 ผ36 2557,495.9 ผ143ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai Tone Recognition Using Hidden Markov Models = การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยใช้ Hidden Markov...
ชื่อผู้แต่งAnupong pirote
พิมพลักษณ์2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อบกพร่องการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานของผู้เรียนชาวเวียดนามภาคกลางที่เรียนภาษาไทย...
ชื่อผู้แต่งภัสธิดา บุญชวลิต
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกวจ 495.9116 ภ65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบทดสอบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่น = A tonal checklist for Tai dialects / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์...
ชื่อผู้แต่งเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
เลขเรียกPL4191 .ร85,495.917 ร854บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบครันเรื่องวรรณยุกต์ ่ ้ ๊ ๋ / พิศศรี กมลเวชช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกPL4165 พ755 2548,495.9116 พ75ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRecognition tone and syllable in combination for Lao continuous speech / Senglathsamy Chanthamenavo...
ชื่อผู้แต่งSenglathsamy Chanthamenavong
พิมพลักษณ์2004.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงดนตรีในภาษาไทย / กมล เกตุสิริ.
ชื่อผู้แต่งกมล เกตุสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, [252-?]
เลขเรียกPL4165 .ก45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรของวรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ ตามระดับอายุผู้พูด / อรุณี อรุณเรือง = Variation of the falli...
ชื่อผู้แต่งอรุณี อรุณเรือง
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา