Found: 2,421  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยโครงการสำรวจองค์ความรู้ชาติพันธุ์วิทยาในเวียดนาม / พิเชฐ สายพันธ์.
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ สายพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), [2547].
เลขเรียกGN635.ว8 พ67 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศเวียดนาม = The Socialist Republic of Vietnam [DVD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555.
เลขเรียก959.7 ว763 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาเวียดนามด้วยตนเอง / โฮ ถิ ทัญ เยวียน เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งโฮ ถิ ทัญ เยวียน.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น. : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
เลขเรียกPL4371 ฮ869
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการต่างประเทศ / โดย เขียน ธีระวิทย์.
ชื่อผู้แต่งเขียน ธีระวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกDS556.12 .ข84 2542,959.7 ข752ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุดประเทศเวียดนาม = The Socialist Republic of Vietnam / จัดทำโดย ฝ่ายว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555.
เลขเรียกDS525.9.V5 ห149,915.97 ฝ64ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนามหลากมิติ / ธัญญาทิพย์ ศรีพนา บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียกDS556.42 ว83,306.09597 ว616 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานและนิทานพื้นบ้านเวียดนาม พ.ศ.2558 : สุนทร โคตรบรรเทา.
ชื่อผู้แต่งสุนทร โคตรบรรเทา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 2558.
เลขเรียกGR313 ต224 2558,398.209597 ส454ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมังกรเหิรฟ้า : เวียดนาม อดีตและปัจจุบัน / พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล.
ชื่อผู้แต่งพรเพ็ญ ฮั่นตระกูล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : บีวีเอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย, 2550.
เลขเรียกDS556.3 พ47,959.7 พ252ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยลญวน เวียดนามในสายตานักการทูต / พิษณุ จันทร์วิทัน
ชื่อผู้แต่งพิษณุ จันทร์วิทัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกDS556.42 .พ65 2556,915.97 พ764ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / จัดทำโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียก382.09597 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดภาษาอาเซียน : เวียดนาม / กองบรรณาธิการนานมีบุ๊ค.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการนานมีบุ๊ค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊กส์พับลิเคชั่นส์ , 2558.
เลขเรียก495.97 ก351ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้าต่างอาเซียน : เวียดนาม (Vietnam) / ทีมวิชาการนิช.
ชื่อผู้แต่งทีมวิชาการนิช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิช, 2557.
เลขเรียกDS525 ปว759 2557,959.7 ท522ว 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : ชิดใกล้...เหมือนไกลห่าง / โดย สมลักษณ์ วงษ์รัตน์.
ชื่อผู้แต่งสมลักษณ์ วงษ์รัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, [2550?].
เลขเรียกDS556.39 ส44,915.97 ส277ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องควิกเวียดนามสำเร็จรูป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีแมน มัลติมีเดีย, [2554?]
เลขเรียกPL4374 ค181 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา