Found: 12,913  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันเยาวชนแห่งชาติ : เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พุธศักราช 2560 /...
ชื่อผู้แต่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2560.
เลขเรียก305.23 ก176ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 25 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2541-2542.
เลขเรียกHQ799.ท9 ส65,301.4153 ส225ย 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชน ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองประสานงานเยาวชน, 2523-
เลขเรียก354.593 นร14ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทขององค์การเยาวชนภาคเอกชนกับแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชน / งานประสานงานเยาวชน กองประสานงานเยาวชน
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาบทบาทขององค์การ เยาวชนภาคเอกชนกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (2526 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ศรีอนันต์], 2526.
เลขเรียกHQ793 ก525บ 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเยาวชนกับงานอาชีพ : สมุดภาพแสดงผลงานเยาวชนไทย ปีเยาวชนสากล พุทธศักราช 2528 / สำนักงานคณะกรรมการส่ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2529.
เลขเรียก331.702 ย536 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน / กองส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและปร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน, 2531-.
เลขเรียกHQ799.T35 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว / สถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว, ศาลเยาวชน...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-?]
เลขเรียก345.08 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพฯมหานคร / กองนโยบายและแผนงานเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. กองนโยบายและแผนงานเยาวชน.
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท : ม.ป.พ), 2538.
เลขเรียก323.352 ง320ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทวิเคราะห์หน่วยงานและโครงการเยาวชน / กองนโยบายและแผนงานเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. กองนโยบายและแผนงานเยาวชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองฯ, 2523.
เลขเรียกHQ750.A5 ส691บ,305.235 ส144บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประติมากรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ / กองส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สำนักงานคณะกรร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.กองส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
เลขเรียก730.9593 ส215ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2538 / กองส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการส่...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.). กองส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2538.
เลขเรียกHQ799.T5 ค123ผ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมแนวทางการทำงานในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง / โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2546.
เลขเรียก345.08 ร156 2546 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้ศาลเยาวชน / ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, [2556].
เลขเรียกKPT4720 ร5 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... ศาลเยาวชนและครอบครัวสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแ...
ชื่อผู้แต่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2538-
เลขเรียก345.08 ส179ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพแสดงผลงานเยาวชนไทย ปีเยาวชนสากล พุทธศักราช 2528 เรื่องเยาวชนกับอาชีพ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2529
เลขเรียก370.113 ส636ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา