Found: 1,657  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักพืชไร่ / กรมวิชาการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537.
เลขเรียกSB193.55 ว62 2537,631.521 ก782ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกSB117 Thai 25 2535,631.531 จ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษเรื่องภาชนะบรรจุและสภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ถั่วเหลือง...
ชื่อผู้แต่งสาคร เจนการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.
เลขเรียกวจ 581.46 ส62ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี.
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541.
เลขเรียกSB324.75 .จ63 2541,635.04521 จ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับสนับสนุนโครงการอีสานเขียว = Production of vegetable seeds to support the...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
เลขเรียก631.531 ก491 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลงานและความสำเร็จ ปี 2550 / สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ; วิลาศ วิชญะเดชา, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว, 2550
เลขเรียกSB191.R5 ส63 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์วิชา เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ (พร.440) / พิ...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.
เลขเรียก581.467 พ751อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมนาความก้าวหน้าของงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ : ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ.) , 2535.
เลขเรียก631.521 ว516ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / คณะบรรณาธิการ ประนอม ศรัยสวัสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร, 2536.
เลขเรียกSB324.75 .ก274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก = Vegetable seed production / กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. กองขยายพันธุ์พืช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก, 2536.
เลขเรียก631.521 ส144ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช = Seed newsletter
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีของเมล็ดพันธุ์ / จวงจันทร์ ดวงพัตรา
ชื่อผู้แต่งจวงจันทร์ ดวงพัตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : กรุงเทพฯ, 2521
เลขเรียก633 จ187ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีของเมล็ดพันธุ์ / จวงจันทร์ ดวงพัตรา.
ชื่อผู้แต่งจวงจันทร์ ดวงพัตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : กรุงเทพฯ, 2529.
เลขเรียก633 จ187ท2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / จวงจันทร์ ดวงพัตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มหนังสือเกษตร, 2529.
เลขเรียก331.521 จ187ท 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลงานและความสำเร็จ ปี 2550 : สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว / สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้...
ชื่อผู้แต่งกรมการข้าว. สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการข้าว, 2551.
เลขเรียก633.18 ก442ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา