Found: 292  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรยาหลักแห่งชาติ / วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ; เจ้าของหนังสือ : องค์การเภสัชกรรม
ชื่อผู้แต่งวิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Mayflower (Thailand), 2549, [2006]
เลขเรียกQV766 ว762ส 2549,QV766 ว762ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทายาทยาขม มหัศจรรย์ 9 สมุนไพร ขจัดเบาหวาน / อารีย์ โอบอ้อมรัก
ชื่อผู้แต่งอารีย์ โอบอ้อมรัก
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ยอดมาลา, 2553.
เลขเรียกRC662 อ662ท 2553,QV766 อ662ท 2553,581.634 อ64ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรที่มีการศึกษาในมนุษย์ = Herbal in human study / ศศิธร ไชยโคตร
ชื่อผู้แต่งศศิธร ไชยโคตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย่านาง สะเดา เพกา สมุนไพรพื้นบ้านต้านมะเร็ง ณรงค์ มูลคำ [Text].
ชื่อผู้แต่งณรงค์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ Feel good Publishing 2553.
เลขเรียกQV766 ณ213ย 2553,615.321 ณ213
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรเพิ่มความจำ = Herbs for memory enchancement / กิรณา แต้อารักษ์
ชื่อผู้แต่งกิรณา แต้อารักษ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สายใจ ศิลปอาชา / บุตรและธิดาคุณแม่สายใจ ศิลปอาชา
พิมพลักษณ์[ม.ป.พ. : ม.ป.ท.], 2557, [2014]
เลขเรียกQV766 อ231 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเภสัชวิทยาของฮอร์โมนและยาต้านฤทธิ์ฮอร์โมน / โดย มณฑิรา ตัณฑ์เกยูร
ชื่อผู้แต่งมณฑิรา ตัณฑ์เกยูร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ฤทธิศรีการพิมพ์], 2526.
เลขเรียกWK102 ม122ภ 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์น้ำสมุนไพรตรีผลาฆ่ามะเร็ง / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์ ; บรรณาธิการ บรรหาร ทินป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกQV766 ม224 2553,615.321 ม1911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของปีที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร = Research and development of ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียกRS165.T45 ร451ว,QV767 ร451จ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReversal of multidrug resistance in cancer cells by pyranocoumarins / พงศกร จันทะคุณ
ชื่อผู้แต่งพงศกร จันทะคุณ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดเดี่ยวและสารผสมจากใบหม่อน เหง้าขมิ้นชัน แก่นมะหาดและเห็ดหอม / วันวิสาข์...
ชื่อผู้แต่งวันวิสาข์ บุญสินชัย.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหร...
ชื่อผู้แต่งชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกRS164 ช616
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของต้นหนาดส้อย (วงศ์โหระพา) และต้นแคนา (วงศ์ปีบ) = Studies on the chemical...
ชื่อผู้แต่งบุญมี สีนาเพชร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชภัณฑ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ราชันย์แห่งพืชน้ำมัน ที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้!!! / ธีระวุฒิ ปัญญา
ชื่อผู้แต่งธีระวุฒิ ปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกRM 666.S462 ธ676ส 2556,665.35 ธ676ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPotential of sulforaphane as anticancer candidate / พิมาน โภคาทรัพย์
ชื่อผู้แต่งพิมาน โภคาทรัพย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา