Found: 729  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกหลังเก็บเกี่ยว [videorecording] / อำนวยการผลิตโดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2552?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย ปี ... / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2548-
เลขเรียก016.6817631 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย ประจำปี ... / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
ชื่อผู้แต่งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2548-.
เลขเรียกS571 ศ7ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว = Postharvest Technology Innovation Center / [ศูนย์นวัตกรร...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์, [2550]
เลขเรียกS571 ศ812
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวหลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3 = 3th National technical se...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวหลังการผลิตแห่งชาติ (ครั้งที่ 3 : 2548 : เพชรบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกS571 ก525 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปี 25-- -25-- ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหล...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ฯ, [2556?].
เลขเรียกZ5055.T5 บ326
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย ปี / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ชื่อผู้แต่งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2548-
เลขเรียกส.ร. 630.2 น1711ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย ปี 25... / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2548-.
เลขเรียก630.2 น328ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว = Postharvest Technology Innovation center / มหาวิทยาลัยเชีย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว, 2550.
เลขเรียกLG395.T5C5 ช762ศ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 = 7th National postharvest technology ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ (ครั้งที่ 7 : 2552 : กระบี่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์, 2552.
เลขเรียกS571 ก525 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 = 8th National postharvest technology ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ (ครั้งที่ 8 : 2553 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์, 2553.
เลขเรียกS571 ก525 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / พฤฒิยา นิลประพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งพฤฒิยา นิลประพฤกษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2552?]
เลขเรียกSB130 .พ435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกหลังเก็บเกี่ยว [electronic resource] = Postharvest World : รายการโลกหลังการเก็บเกี่ยว ชุดความยา...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2553.
เลขเรียกS571 ล964
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว / พฤฒิยา นิลประพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งพฤฒิยา นิลประพฤกษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2553?]
เลขเรียกSB130 .พ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 = 9th National postharvest technology ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ (ครั้งที่ 9 : 2554 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554.
เลขเรียกS571 ก525 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา