Found: 42,031  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงดูและพฤติกรรมของเด็ก / คณะแพทย์ โรงพยาบาลเด็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก, 2527.
เลขเรียกRJ101 ด821,WS105 ก513 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาวะเด็กในโลก ปี ... / องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : องค์การ, 2539-]
เลขเรียก305.23 ส227
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์สารานุกรมเรื่องโลกของเรา / ผู้แปล : โกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2003 [2546]
เลขเรียกAE71 ท929ทล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์สารานุกรมเรื่องโลกของเรา / ผู้แปล : โกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2002-
เลขเรียกAE71 ท929 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดเพื่อเด็ก / ครูหยุย
ชื่อผู้แต่งครูหยุย,นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 2540
เลขเรียกHQ792.T5 ค47 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออาสาสมัครส่งเสริมสิทธิเด็ก / เรียบเรียงโดย : ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก.
ชื่อผู้แต่งศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.), [2535?].
เลขเรียกHQ789 ค694,346.0135 ศ814ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสดุดีเด็กๆ / มูลนิธิเด็ก.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิเด็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2529.
เลขเรียกHQ792.ท9 ม73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโสเภณีเด็ก / ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิเด็ก. ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2533?]
เลขเรียก306.745 ด51ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงดูและพฤติกรรมของเด็ก / คณะแพทย์ โรงพยาบาลเด็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก, 2527.
เลขเรียกRJ101 ด821,WS105 ก513 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเรื่องสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก / โดย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย คณะทำงานจัดทำรายงานเรื่องสิทธิเด็ก ฉบ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกHQ789 ร451 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแวนโก๊ะเรียกพี่ / ธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์, 2549.
เลขเรียกPN1992.8.Q5 ธ64,155.41342 ธ647ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์สารานุกรมอวกาศ / ผู้แปล : ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ, โกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2004 [2547]
เลขเรียกAE71 ท929ทอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาสถานภาพการให้บริการการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในต่างประเทศ : สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจั...
ชื่อผู้แต่งศรีศักดิ์ ไทยอารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกLC3965 ศ611,371.9 ศ255ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา