Found: 408  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องตะเข็บแดนสยาม : การสำรวจแนวพรมแดนไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
เลขเรียกDS566 ช62,320.12 ช495ท2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทเขตแดนไทย-ลาว / ทวีเกียรติ เจนประจักษ์
ชื่อผู้แต่งทวีเกียรติ เจนประจักษ์
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก341.42 ท189ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับเขตแดนของประเทศไทย / กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย.
ชื่อผู้แต่งกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย. กองเขตแดน.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547.
เลขเรียก320.12 ส192ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขตแดนไทย = Thai Boundary / นพดล โชติศิริ, เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งนพดล โชติศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ , 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องหนังสือชุด โครงการเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจแนวพรมแดนไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกDS575.35 .ช64,320.12 ช495ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา = Our boundaries our ASEAN neighbors.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
เลขเรียกDS523 ข615,320.1209593 ข51 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN neighbors.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
เลขเรียกJC323|bข254 2554,341.42 พ352ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องควรบอกเลิกบันทึกความเข้าใจ พ.ศ. 2544 (MOU 2544) เกี่ยวกับเขตทางทะเลระหว่างไทย - กัมพูชาหรือไม่? / คณ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสนธิสัญญา : อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพ...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
เลขเรียกJC323 ช6ป 2554,327.16 ช495ป 2554 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องตะเข็บแดนสยาม : การสำรวจแนวพรมแดนไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกDS575 ช6ท 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารคดีชุด เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านของเรา [วีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม "เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา" = Our Boundaries - Our ASEAN Neighbors / มูล...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
เลขเรียกDS575.5.ก6 ม74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขตแดนจีน-รัสเซีย-มองโกเลีย 4 / พวงทอง ภวัครพันธุ์, รณพล มาสันติสุข.
ชื่อผู้แต่งพวงทอง ภวัครพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
เลขเรียกJC323 พ5ข 2554,327.16 พ465ข 2554 ล.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพูชา / กระทรวงการต่างป...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกDS554.98.P73 ก46,327.5930596 ก452ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา