Found: 243  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกาหลีใต้ : คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา / ศุภลักษณ์ สนธิชัย.
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ สนธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : อทิตตา, 2547.
เลขเรียก915.195 ศ721ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักเดินทาง : เกาหลีใต้ / บรรณาธิการ นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2553.
เลขเรียกDS902.4 .ค74 2553,915.195 ค74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกาหลีใต้ : คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา / ศุภลักษณ์ สนธิชัย.
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ สนธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : อทิตตา, 2545.
เลขเรียก915.195 ศ721ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงเกี่ยวกับเกาหลี
พิมพลักษณ์โซล : สำนักงานสารนิเทศภาคโพ้นทะเล โซลสาธารณรัฐเกาหลีใต้, 1997
เลขเรียก915.19043 ค17 1997
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่นี่...เกาหลีใต้ / สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสมปราชญ์ อัมมะพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียก915.195 ส259ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ทศวรรษ การพัฒนาคนเกาหลีใต้ / จิรประภา อัครบวร.
ชื่อผู้แต่งจิรประภา อัครบวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรกนกการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกHF5549.2.K8 จ237 2559,330.9519 จ493ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกจากเกาหลีใต้ / ประพนธ์ เรืองณรงค์.
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จตุรมิตร, 2544.
เลขเรียกDS902.4 ป4บ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกจากเกาหลีใต้ / ปนะพันธ์ เรืองณรงค์
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ เรืองณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยสาสน์, 2531
เลขเรียก910.4 ป319บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักเดินทางฉบับพกพา เกาหลีใต้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2547.
เลขเรียกDS902.4 ก839 2547,915.19504 ศ246กต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับ SMEs / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552].
เลขเรียกHC467.95 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่สะท้อนในสื่อหนังสือพิมพ์รายวันเกาหลี / ปริศวร์ ย...
ชื่อผู้แต่งปริศวร์ ยิ้นเสน.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2551.
เลขเรียกP92.K6 ป4ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโซล = Seoul / ชวน กัน เฮ ; สิริยากร พุกกะเวส, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งชวน, กัน เฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด ยูเคชั่น, 2557
เลขเรียกDS 925.S4 ช265ซ 2557,915.19 ช53ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา