Found: 5,792  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีอเมริกัน : ศตวรรษที่สิบเก้าระยะต้น ประวัติและวิเคราะห์ / ฉันทนา ไชยชิต.
ชื่อผู้แต่งฉันทนา ไชยชิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกPS74 ฉ6ว 2529,810.9 ฉ254ว 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท] : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [2520?].
เลขเรียก973 ส 596 ป 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน, 2511.
เลขเรียก973 ป373
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน.
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [253-].
เลขเรียกE178 ส6ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีอเมริกัน 3 = Survey of American literature 3 / ประพันธ์ ภักษา.
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ ภักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528.
เลขเรียกPS27 ป4ว43 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่ ค.ศ.1900-1940 / สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์.
ชื่อผู้แต่งสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกPS324 .ส75,810 ส852ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณดคีอเมริกันในศตวรรษที่สิบเจ็ดและสิบแปด ประวัติและวิเคราะห์ / ฉันทนา ไชยชิต.
ชื่อผู้แต่งฉันทนา ไชยชิต 2484-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกPS72 .ฉ63,810.9 ฉ254ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักข่าวสารอเมริกัน, 2511.
เลขเรียกE18 ป57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน
ชื่อผู้แต่งข่าวสารอเมริกัน, สำนัก.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป. กรุงเทพฯ,
เลขเรียก973 ข217ป ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [25__?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์พระนคร [ม.ป.ป.] [25--?]
เลขเรียกE18 ป373
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [252-].
เลขเรียกE18 ป373
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ, [25--?].
เลขเรียก973 ส215ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกาโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ, 2515
เลขเรียก973 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกาโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ, 2511
เลขเรียก973 ส215ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา