Found: 64,073  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม (พ.ศ.2541-2543) : แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อการปรับโครงสร้างอุตสาหก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2541.
เลขเรียก338 ศ854ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการเพื่อการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม (พ.ศ.2541-2545) / เสนอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแทนซี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด, 2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปภาวะอุตสาหกรรมรายสาขา / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2540?]
เลขเรียก338.09593 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2541-2545) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนาคตอุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551.
เลขเรียก338.9593 อ15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม (พ.ศ.2541-2545) : แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อการปรับโครงสร้างอุตสาหก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2545.
เลขเรียกHD3616.T53 ผ932ผ 2545,338 ศ854ผ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรม 2553-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553- .
เลขเรียกHD3616.ท93 ก47,338.09593 อ814ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรม 2553 ก้าวต่อไปอุตสาหกรรมไทยสู่...อุตสาหกรรมสีเขียว / กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554
เลขเรียกสร 354.6 ก463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรม 2554 : ก้าวต่อไป -- อุตสาหกรรมไทย สู่ -- อุตสาหกรรมสีเขียว / กระทรวงอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / กองบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองบริการอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองบริการอุตสาหกรรม, 2518
เลขเรียก670 ก445ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม / ศรัณยู กลิ่นจันทร์.
ชื่อผู้แต่งศรัณยู กลิ่นจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์อุตสาหกรรมการค้า, 2548.
เลขเรียกHD1393.5 ศ162
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 / ศรัณยู กลิ่นจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์อุตสาหกรรมการค้า, 2548.
เลขเรียกHD1393.5 ศ162
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนาคตอุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551.
เลขเรียก338.9593 อ175 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนาคตอุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551.
เลขเรียกHC445.Z9I51 อ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา