Found: 7,874  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกGE160.ท9 ก439,333.7 ส145ฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี : โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนร...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏอุดรธานี.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2546.
เลขเรียก306.593 อ474ข 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษา ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2557
เลขเรียกCL 378.199 ม565ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านเดื่อหมากแข้งถึงอุดรธานี / สถาบันราชภัฏอุดรธานี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏอุดรธานี.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2544.
เลขเรียก915.93 อ447บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดอุดรธานี / สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
พิมพลักษณ์[อุดรธานี] : สำนักงานจังหวัดอุดรธานี, 2533-
เลขเรียก915.93 บ179
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัด...
พิมพลักษณ์อุดรธานี : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี ; ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี สถาบันราชภัฎอุดรธานี, 2539.
เลขเรียกDS589 U3 ข5 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านเดื่อหมากแข้งถึงจังหวัดอุดรธานี / จรูญ ถาวรจักร์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2544
เลขเรียก959.357 บ25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี / [ฤดีมน ปรีดีสนิท]
ชื่อผู้แต่งฤดีมน ปรีดีสนิท
พิมพลักษณ์อุดรธานี : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุดรธานี, [254-]
เลขเรียกDS589.อ811 ฤ143ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดอุดรธานี ประจำปี .../ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียกHF5415.12.T35.U3 .ส215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2541 สถาบันราชภัฏอุดรธานี / สถาบันราชภัฏอุดรธานี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏอุดรธานี.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2542
เลขเรียกอ 378 ส142ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาประจำสถาบันราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2540-2541 / สถาบันราชภัฏอุดรธานี.
ชื่อผู้แต่งราชภัฏอุดรธานี, สถาบัน.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2541.
เลขเรียก378.101 ร226ส 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติงานวิทยาลัยครูอุดรธานี ปีการศึกษา 2525 [text] / วิทยาลัยครูอุดรธานี
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูอุดรธานี
พิมพลักษณ์อุดรธานี : วิทยาลัยครูอุดรธานี, 2525
เลขเรียกวจ 371.2 ว585ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี : โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรา...
ชื่อผู้แต่งราชภัฏอุดรธานี, สถาบัน.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สถาบัน, 2546.
เลขเรียก390.9593 ร226ข 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี, 2543?.
เลขเรียกDS589.อ4 ม43
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปข้อมูลพื้นฐานและการพัฒนา จังหวัดอุดรธานี / สำนักงานจังหวัดอุดรธานี.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สำนักงานจังหวัดอุดรธานี, 2545.
เลขเรียกDS589 U3 ส47 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา