Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบคู่มือแนะนำพิพิธภัณฑ์วัดไหล่หิน จังหวัดลำปาง [Text] ผุสดี การินวงค์
ชื่อผู้แต่งผุสดี การินวงค์
พิมพลักษณ์ลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏลำปาง 2544
เลขเรียก741.6 ผ248อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียกTN948.L3 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคเหน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกTN948.L3 ร451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกTN948.L3 ร451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงการจัดลำดับความสำคัญในการใช้ประโยชน์พื้นที่ศักยภาพดินลูกรังและหินผุของทั้งประเทศ [map] / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558.
เลขเรียกG7963.A6 ผ83 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรัง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกวจ QE495 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะวันออกและการสรุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, กอง, 2557.
เลขเรียกGE 320 .T5 ค87ค 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะวันออกและการสรุปรว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557.
เลขเรียกGE320.T5 ค9 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกTN948.L3 ร451 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556
เลขเรียกTN948.L3 ค961 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวัสดุก่อสร้างและตบแต่งอาคารจากหินแกรนิตผุและวัสดุเหลือจากหินแกรนิต : รายงานการวิจัยฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณี คุปตานนท์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
เลขเรียกTN970 ก64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกG70.212 ค695 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะวันออกและการสรุปรว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557.
เลขเรียก333.72 คว962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการจัดจำแนกมวลหินตามระบบอาร์เอ็มอาร์ และระบบคิวด้วยดัชนีความทนทานต่อการผุกร่อน ในอุโมงค์...
ชื่อผู้แต่งวิรัตน์ กมลรัตน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังพฤกษา = Botanical aura / ผุสวัลย์ ดำมี.
ชื่อผู้แต่งผุสวัลย์ ดำมี.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา