Found: 29,469  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น / สุวรรณา รัตนธรรมเมธี.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา รัตนธรรมเมธี.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2554.
เลขเรียก375 ส47ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร / บุญชม ศรีสะอาด.
ชื่อผู้แต่งบุญชม ศรีสะอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546.
เลขเรียกLB1628 บ73,375 บ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเปิดสอนหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [2536].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / ฆนัท ธาตุทอง.
ชื่อผู้แต่งฆนัท ธาตุทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกLB1564.ท9 ฆ36,372.19 ฆ15ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / ศูนย์พัฒนาหลักสูตร ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, 2538.
เลขเรียกLB1564.ท9 ก42,372.19 ก546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร / บุญชม ศรีสะอาด [text]
ชื่อผู้แต่งบุญชม ศรีสะอาด
พิมพลักษณ์สุวีริยาสาส์น, กรุงเทพฯ : 2555
เลขเรียกLB1570 บ422 2555,375 บ422ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กระทรว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2544.
เลขเรียกLC1035 ส65 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาหลักสูตร = Curriculum development / บุญเลี้ยง ทุมทอง.
ชื่อผู้แต่งบุญเลี้ยง ทุมทอง.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2557
เลขเรียกLB1570 บ565อ 2557,375.001 บ565ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาหลักสูตรและการสอนมิติใหม่ / วิชัย วงษ์ใหญ่.
ชื่อผู้แต่งวิชัย วงษ์ใหญ่.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2523.
เลขเรียกLA2362.ท9 ว232 2523,375 ว542พ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดทำสาระการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / คณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์ [จัดจำหน่าย], 2545- .
เลขเรียก375 น927 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา / สมนึก ธาตุทอง. [text]
ชื่อผู้แต่งสมนึก ธาตุทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกLB2806.15 ส253 2549,375 ส16ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา