Found: 3,754  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก [พิมพ์ครั้งที่ 1 2548] / ปัญญา ใช้บางยาง
ชื่อผู้แต่งปัญญา ใช้บางยาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2548
เลขเรียกBQ1124.T5 ป524ธ 2548,294.301 ป213ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมหลักธรรมคำสอนและพระธรรมเทศนา / พระธรรมปาโมกข์ (นพ องฺกุรปญฺโญ).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปาโมกข์ (นพ องฺกุรปญฺโญ).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : วัดธาตุทอง, 2556.
เลขเรียก294.3144 พ335ร 2556 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมหลักธรรมคำสอนและพระธรรมเทศนา / พระธรรมปาโมกข์ (นพ องฺกุรปญฺโญ).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปาโมกข์ (นพ องฺกุรปญฺโญ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดธาตุทอง, 2555.
เลขเรียก294.3144 พ335ร 2555 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต การงาน หลักธรรม : หลวงปู่ดูลย์ อตฺโล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2545.
เลขเรียกBQ950 ช583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักธรรมที่ฝรั่งเข้าใจผิด / โดย พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์พระนคร : ธรรมบูชา, 2515.
เลขเรียกBQ4075 .พ77
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต การงาน หลักธรรม พระธรรมวิสุทธาจารย์ / ธรรมสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2538.
เลขเรียก294.361 ชธว583 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) : ชีวิตการงานหลักธรรม / พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537.
เลขเรียกBQ978.P7 พ335พ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต การงาน หลักธรรม พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) / ธรรมสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2537?]
เลขเรียก294.361 ชธ583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต การงาน หลักธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537.
เลขเรียกBQ978.ป4 ช65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต การงาน หลักธรรม พระธรรมวิสุทธาจารย์ / ธรรมสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2538
เลขเรียก922.943 ช 2/2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2505 เรื่อง หลักพุทธธรรมของพุทธศาสนา / โดย พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542.
เลขเรียกBQ5330 พ73ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายหลักพระพุทธศาสนาประจำปี 2504 เรื่อง หลักธรรมที่แสดงความว่าง / โดย พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542.
เลขเรียกBQ5330 พ7ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมาธิบาย หลักธรรมในพระไตรปิฎก,/ ปัญญา ใช้บางยาง
ชื่อผู้แต่งปัญญา ใช้บางยาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2555
เลขเรียกBQ1115.5 .ป635 2555,294.301 ป113ธ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักธรรมที่แสดงความว่าง : คำบรรยายหลักพระพุทธศาสนาประจำปี 2504 / โดย พุทธทาสภิกขุ .
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542.
เลขเรียกBQ5330 พ831ค 2542,294.32 พ831ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตการงานหลักธรรมพระธรรมวิสุทธาจารย์ / พระธรรมวิสุทธาจารย์ (มงคล วิโรจโน).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมวิสุทธาจารย์ (มงคล วิโรจโน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2538.
เลขเรียกBQ990 พ336 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา