Found: 1,183  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความนิรันดร์จริง : หลักคำสอนคุ้มครองจิตใจ / พระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ
ชื่อผู้แต่งพระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2555.
เลขเรียกBQ4210 .ค46 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันตรธานธรรม / สมบูรณ์ ตาสนธิ ; บรรณาธิการ นักรบ พิมพ์ขาว.
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ตาสนธิ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกBQ4190 ส16 2554,294.34 ส257อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ชาตกาล หลักธรรมและคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2554.
เลขเรียกBQ942 ห4ห 2554,92 ปน524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงนิรันดร์ หลักคำสอนคุ้มครองจิตใจ / พระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ.
ชื่อผู้แต่งพระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2555.
เลขเรียกBQ4570 พ4ค 2555,294.3 พ323ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุภาษิตคำโคลง / มาลินี ผโลประการ ; บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2542.
เลขเรียกBQ5798.ท9 ว66 2542,893.911 ก218ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัจฉริยะ 100 หน้า พระธรรมคำสอน / ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ , 2560.
เลขเรียก294.3422 ฐ343อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าสอนชนะใจ "คน" / โดย ธ.ธรรมรักษ์ และจิตตาวชิระ. [text]
ชื่อผู้แต่งธ.ธรรมรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แฮปปี้บุ๊ค 2555.
เลขเรียกBQ5395 ธ111 2555,294.315 ธ11พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต / พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2550].
เลขเรียกBQ5495 พ4963
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงไม่มีตัวเรา / ส.เขมรังสี, เรื่อง ; เสริมศักดิ์ ศุกรวรรณ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี), 2494-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2555.
เลขเรียกBQ 4138.T5 พ323ค 2555,294.3444 พ322ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ"ปัญญาในพระพุทธศาสนา" / สุรพล ไกรสราวุฒิ
ชื่อผู้แต่งสุรพล ไกรสราวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกBQ4040 ส852ค 2552,294.315 ส852ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทศชาดกพระพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสั่งสอน / วรรธก ภูมิวรเมธ
ชื่อผู้แต่งวรรธก ภูมิวรเมธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2553.
เลขเรียก294.363 ว272ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพียงแค่รู้ / พ. นวลจันทร์ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งพระนวลจันทร์ เสมาเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2551.
เลขเรียกBQ5505 .น54 2551,294.3444 พ111พ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา / รัญจวน อินทรกำแหง
ชื่อผู้แต่งรัญจวน อินทรกำแหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : อมรินทร์, 2547
เลขเรียกBQ5340 ร349 2547,294.3444 ร622ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชาหลักการสอน / บุหงา วัฒนะ
ชื่อผู้แต่งบุหงา วัฒนะ
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2534.
เลขเรียก371.102 บ49อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา