Found: 2,591  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือกับการส่งเสริมการอ่าน / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ ; [บรรณาธิการ, วัฒนา บุญเสนอ, ประไพ พัก...
ชื่อผู้แต่งศูนย์พัฒนาหนังสือ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, 2534.
เลขเรียกZ1003 ศ73,372.4 ห144
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติม / ถวัลย์ มาศจรัส.
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535.
เลขเรียกZ1037 ถ54,808.068 ถ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนเด็กให้รักการอ่าน / สุกัญญา ศรีสืบสาย
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ศรีสืบสาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2553.
เลขเรียกZ1037.A1 ส739ส 2553,649.58 ส41ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลที่สำคัญ การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2551 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกZ1003.5T5 ส4 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนการอ่านและการพิจารณาหนังสือ / ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.
ชื่อผู้แต่งฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2523.
เลขเรียกZ1003 ฉ5 2523,028 ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและพิจารณาหนังสือ : ภาษาไทย (วิชาเลือก) / จริยา จริยานุกูล และ นิตยา ผิวเหลือง.
ชื่อผู้แต่งจริยา จริยานุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิจศึกษาเทรดดิ้ง, 2542.
เลขเรียกPL4165 จ4ก 2542,028 จ173ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2546 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2546- .
เลขเรียกLB1050 ส62,028 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2548- / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2548- .
เลขเรียกZ1003.5 ส63,028 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัง / โดย นรรถฐิยา ผลขาว และคณะ
ชื่อผู้แต่งนรรถฐิยา ผลขาว
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.],2552.
เลขเรียกZ1037.A1 น218
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านสนุก สนุกอ่าน / เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธีหนังสือเพื่อเด็ก, 2554.
เลขเรียกWS105 ร863อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดเสนอรัฐบาล สังคมหนังสือและสังคมการอ่านในประเทศไทย / มกุฏ อรฤดี, มูฮมัด บิน มูดอ.
ชื่อผู้แต่งมกุฏ อรฤดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2553.
เลขเรียกZ1003.5 ม112 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลที่สำคัญการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากร = The reading behavior of population survey / สำนักงานสถิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--].
เลขเรียกLB 1050.43 ก27 2548,028 ส143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา