Found: 133  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือตัวย่อเบรลล์อังกฤษทางลัด / วีรชัย อำพรไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งวีรชัย อำพรไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อินเด็กซ์ แอ็ซโซซิเอด, 2546.
เลขเรียกZ5346.Z9 ว825,421.1 ว825ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลภาพเหตุการณ์ปฏิบัติการถ้ำหลวง : บันทึกวาระแห่งโลก ฉบับอักษรเบรลล์ / สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561, [2018]
เลขเรียกHV555.T5 ป352 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ฉบับแปล : หนังสือสวดมนต์อักษรเบรลล์เพื่อแจกเป็นธรรมทานห้ามจัดจำหน่ายอักษรเบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกBQ5618.T5 บ1131 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 มงคลชีวิต : หลักปฏิบัติมงคลของคนดี / พระธรรมโกศาจารย์
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, 2556, [2013]
เลขเรียกBQ1369.5 พ334 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับศาลปกคร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด, 2547.
เลขเรียกJQ1749.A2 ค695 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรียมทักษะในการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ / โดย จรรยา ชื่อเกษม
ชื่อผู้แต่งจรรยา ชื่อเกษม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2547, [2004]
เลขเรียกPE1075 จ148ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธวจน ชุดปฐมธรรม ฉบับอักษรเบรลล์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2550?
เลขเรียกBQ4150 พ835 2550?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะหลับสบาย ฉบับอักษรเบรลล์ / ว. วชิรเมธี
ชื่อผู้แต่งว. วชิรเมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2549.
เลขเรียกBQ4190 ว111ธ 2549?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทย / อาจารย์เจเนวีฟ คอลฟีลด์ ; คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพั...
ชื่อผู้แต่งคอลฟีลด์, เจเนวีฟ 1888-1972.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ, 2556, [2013]
เลขเรียกHV1669 ค192ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580 (ฉบับย่อ) ฉบับผู้พิการทางสายตา / จัดทำโดย นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2560]
เลขเรียกUA929.T5 ย365 2561/80 ฉบับย่อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580 / จัดทำโดย นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2560]
เลขเรียกUA929.T5 ย365 2561/80
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมทักษะในการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ / จรรยา ชื่นเกษม
ชื่อผู้แต่งจรรยา ชื่นเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์แปล แสงสว่างแห่งปัญญา ฉบับอักษรเบรลล์ : จัดทำโดยศิษยืปู่อนัตนาคราช ร่วมกับครอบครัวฉัตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2550.
เลขเรียกBQ5618.T5 ห149 2550?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วิชา 2182302 การอ่าน เขียน พิมพ์อักษรเบรลล์ / สมทรง พันธ์สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสมทรง พันธ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หจก. จงเจริญการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกLC4019 ส43,418 ส647ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการติดต่อราชการ ศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน ( อักษรเบรลล์ ) / ศาลยุติธรรม
พิมพลักษณ์ม.ป.ท : ม.ป.พ, ม.ป.ป
เลขเรียกอ411 ค695 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา