Found: 1,095  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิต / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539
เลขเรียกE ก546ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภัยธรรมชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539
เลขเรียกE ก615ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยิมนาสติก : หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาพลศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2534.
เลขเรียกเพิ่มเติม ก17ย 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง "ยาบ้า" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / นพกาญจน์ เจษฎาพิท...
ชื่อผู้แต่งนพกาญจน์ เจษฎาพิทูร.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก372.4 น164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถล่มจักรวาล / โชติ ศรีสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งโชติ ศรีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539
เลขเรียกE ช821ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันของวิภา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539
เลขเรียกE ก546ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลการเผยแพร่หนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติมของกรมวิชาการ / กรมวิชา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2523
เลขเรียก028.072 ศ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแก้ว / รัตนา ฦๅชาฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งรัตนา ฦๅชาฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2532
เลขเรียกE ร375ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานคติธรรม, หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมปีที่ 3-4 / แปลก สนธิรักษ์
ชื่อผู้แต่งแปลก สนธิรักษ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2511
เลขเรียก400 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมปีที่ 2 / พระยาเมธาธิบดี
ชื่อผู้แต่งเมธาธิบดี, พระยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2511
เลขเรียก400 ม54น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องจอย : หนังสืออ่านเพิ่มเติม ทักษะภาษาไทย
ชื่อผู้แต่งภิญโญ บุญทอง.
พิมพลักษณ์ยะลา : เสริมการพิมพ์, 2533
เลขเรียก495.91 4338น บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลพิษทางทัศนียภาพ : หนังสืออ่านเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา.
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534.
เลขเรียก363.73 ศ311มม บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ : หนังสืออ่านเพิ่มเติมพลศึกษาว่ายน้ำ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2523.
เลขเรียกGV837 ห151 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค, 2558
เลขเรียกC.L. 495.918 ก625ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา