Found: 9,716  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น / ส่วนการบริหารงานบุคคล สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2545.
เลขเรียกJS7153.4 .A3 ค7 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... / คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และ สำนักงานคณะกรรมการมาตร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2554-.
เลขเรียกJS 7153.4 .A2 ส215
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วีระศักดิ์ เครือเทพ.
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ เครือเทพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
เลขเรียกHJ9574.55 .ว67 2550,336 ว74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางการปกครองท้องถิ่นฉบับการปกครองท้องถิ่นกับประชาชน / สำนักบริหารราชการส่วนท้อง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จำเป้นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง , 2547.
เลขเรียกJS7404.A.1 ค134
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การ...
ชื่อผู้แต่งบัญญัติ พุ่มพันธ์.
พิมพลักษณ์กทม. : มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2551.
เลขเรียกJS 7153.4 .A1 บ113 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. / โดย วรทัต ลัยนันทน์.
ชื่อผู้แต่งวรทัต ลัยนันทน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2545.
เลขเรียกJS7404.A1 ว445 2545,320.8 ว197ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหาร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2546.
เลขเรียกJS 7153.3 .A2 ร261 2546
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า'' 52 : ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม / วิทยาลัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า , 2553.
เลขเรียกJS7153.4.A2 บ633 2553,352.14 พ344บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และ สำนักงานคณะกรรมการมาต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, 2548.
เลขเรียกHF5549.2.T5 ค362ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนามานุกรมนวัตกรรมท้องถิ่นไทย : ประจำปี พ.ศ. 2547 / จรัส สุวรรณมาลา...[และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียกJS7153.3.A8 น64 2548,352.1409593 น26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณสำหรับท้องถิ่น / สถาบันพระปกเกล้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
เลขเรียกHJ9111 ค74 2556,352.48 ค416 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2544-2551 / สำนักงานคณะกร...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกHJ9574.55.Z6 ข291 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นบน World wide web / คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภ...
ชื่อผู้แต่งคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2544.
เลขเรียกCDW00218 ค2ห 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ นครแม่สอด/ วิทยาลัยพัฒ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" (ครั้งที่ 1 : 2553 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2554
เลขเรียกJS7153.3.A2 ก525 2553,352.14 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา