Found: 20,273  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
พิมพลักษณ์สุโขทัย : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 สท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดสุโขทัย 2538 / สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
พิมพลักษณ์สุโขทัย : สำนักงานจังหวัดสุโขทัย, 2538.
เลขเรียกHG4503.T5s9 ส747บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี / จังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้แต่งจังหวัดสุโขทัย
พิมพลักษณ์สุโขทัย : จังหวัดสุโขทัย, 2554-
เลขเรียกภน 352.059336 ส482ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกสุโขทัย / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย.
ชื่อผู้แต่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย.
พิมพลักษณ์สุโขทัย : ศูนย์, c2537.
เลขเรียกDS589.ส72 ว65,959.3 ศ415ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายสรุปจังหวัดสุโขทัย / จังหวัดสุโขทัย
พิมพลักษณ์สุโขทัย : ม.ป.พ., 2525?
เลขเรียกDS589.S9 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดสุโขทัย 2556 / สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
พิมพลักษณ์สุโขทัย : สำนักงาน, 2556
เลขเรียกภน 959.336 ส481บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกสุโขทัย / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย, และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
พิมพลักษณ์สุโขทัย : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดสุโขทัยประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
พิมพลักษณ์สุโขทัย : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียกHF5415.12.T35.S9 .ส215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ปี 2537 / สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
พิมพลักษณ์สุโขทัย : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย, 2537.
เลขเรียกHD2346.T52S9 อ814ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย / สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
พิมพลักษณ์สุโขทัย : สำนักงาน, 2527
เลขเรียก915.93 ว37ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการลงทุนจังหวัดสุโขทัย/ จังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้แต่งจังหวัดสุโขทัย
พิมพลักษณ์[สุโขทัย] : จึงวัฒนาการพิมพ์, [537?]
เลขเรียกHC455.S9 ส747ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุโขทัย มรดกโลกทางวัฒนธรรม / พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งพิเศษ เจียจันทร์พงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538.
เลขเรียกDS589.ส72 พ67,915.93 พ763ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุโขทัย : รุ่งอรุณแห่งความสุข / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539.
เลขเรียกDS589.ส72 ว67,915.93 ก17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดสุโขทัย / กรมพัฒนาที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2541].
เลขเรียกSB108.ท9ส72 ก45,333.335 ก17สท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษา การกีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. 2542 : จังหวัดสุโ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
พิมพลักษณ์สุโขทัย : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียกL592.S9 ส183ร 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา