Found: 489  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์ = Aesthetics / ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก701.17 ศ74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องสุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน = Aesthetics and people''s politics / ไชยรัตน...
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกJQ1749.A15 ช892
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์ กรีก-ยุคฟื้นฟู / จรูญ โกมุทรัตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งจรูญ โกมุทรัตนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกN69.3.ท9 จ455 2547,111.85 จ173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์ : เอกสารประกอบการสอน วิชา 265361 / บุญเลิศ ยองเพ็ชร.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ ยองเพ็ชร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก111.85 บ564อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์ / วนิดา ขำเขียว
ชื่อผู้แต่งวนิดา ขำเขียว, ผู้แต่ง
เลขเรียก701.17 ว169ส 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องสุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน = (Aesthetics and People's Politics) / โดย ...
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกJA69.T5 ช892ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องสุนทรียศาสตร์กับการเมือง = Aesthetics and politics / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกJQ1749.A15 ช892
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์ = Aesthetics / โดย วนิดา ขำเขียว.
ชื่อผู้แต่งวนิดา ขำเขียว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรานนกการพิมพ์, 2543.
เลขเรียกN69.6.T5 ว36 2543,701.17 ว173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกว 323 ช892ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ศิลปะ : เอกสารคำสอนรายวิชา /ไทยโรจน์ พวงมณี.
ชื่อผู้แต่งไทยโรจน์ พวงมณี.
พิมพลักษณ์เลย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , 2553.
เลขเรียก701.17 ท96ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ศิลปะ : เอกสารประกอบการสอน / วัชรินทร์ สินศิริ
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ สินศิริ
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2559
เลขเรียก701.1 ว112ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ศิลปะ : เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2003106 / วัชรินทร์ สินศิริ.
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ สินศิริ.
พิมพลักษณ์เลย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2559.
เลขเรียก701.1 ว112ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2003106 สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ศิลปะ / วัชรินทร์ สินศิริ.
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ สินศิริ.
พิมพลักษณ์เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2559.
เลขเรียก701.17 ว112อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงามสุนทรียศาสตร์สำหรับผู้ใฝ่รู้ / โดยเอกชัย สุนทรพงศ์ และ เสาวนิตย์ แสงวิเชียร
ชื่อผู้แต่งเอกชัย สุนทรพงศ์.
เลขเรียก701.1 อ51ค 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาสุนทรียศาสตร์ / ผู้แต่ง, จี. ศรีนิวาสัน ; สุเชาวน์ พลอยชุม, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศรีนิวาสัน, จี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2516.
เลขเรียก701.17 ศ173ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา