Found: 799  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสิทธิมนุษยชนฉบับพลเมือง / จรัล ดิษฐาอภิชัย.
ชื่อผู้แต่งจรัล ดิษฐาอภิชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2546-.
เลขเรียกJC571 .จ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน / กิตติศักดิ์ ปรกติ.
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ ปรกติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
เลขเรียกJC571 ก65,341.481 ก34ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนไทย : สิทธิความเป็นคน / คณิน บุญสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542.
เลขเรียกKPT2460 .ค36 2542,323 ค132ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543.
เลขเรียกKPT2460 บ44ส6 2543,342.593 บ153ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเยี่ยวยาเพื่อยืนหยัด : สิทธิมนุษยชนของผุ็หญิง และการสร้างสันติภาพ / ศิริพร สะโครบาเนค
ชื่อผู้แต่งศิริพร สะโครบาเนค
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ออฟเซ็ท พลัส, 2560.
เลขเรียก323.34 ศ463ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้สิทธิของประชาชน / โดย คณิน บุญสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548.
เลขเรียกJC571 ค132ม 2548,323.1593 ค14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สิทธิของเรา" : ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร ? / โดย ศราวุฒิ ประทุมราช.
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ ประทุมราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.บี.พับลิชชิ่ง, 2544.
เลขเรียกJC571 .ศ46 2544,323 ศ17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักพื้นฐานสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / บรรเจิด สิงคะเนติ.
ชื่อผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]
เลขเรียกKK5132 .บ44 2562,342.085 บ153ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนของประเทศสมาชิกภายใต้รัฐธรรมนูญยุโรป : และหลักการและแนวทางการสร้างพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
เลขเรียกKJC5132 .ก64 2549,323 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสิทธิมนุษยชนฉบับพลเมือง / จรัล ดิษฐาอภิชัย
ชื่อผู้แต่งจรัล ดิษฐาอภิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2549.
เลขเรียกJC571 จ4ค 2549,341.48 จ46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการทำความเข้าใจ เรื่อง สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก323.4 ค695 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และชุมชน ชุมชนท้องถ...
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ ปรกติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2550.
เลขเรียกKPT2460 ก675,323.1593 ก675ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 / บรรเจิด สิงคะเนติ.
ชื่อผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543.
เลขเรียกKK5132 .บ44 2543,342.593 บ153ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / บรรเจิด สิงคะเนติ
ชื่อผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียกK บ153ห 2558,342.085 บ44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา