Found: 2,804  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล.
ชื่อผู้แต่งรัชนี ซอโสตถิกุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกPE1460 .ร63 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกPL4178 ข9 2539,495.917 ข971ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล.
ชื่อผู้แต่งรัชนี ซอโสตถิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกPE1460 ร333 2540,415 ร333ส7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบสำนวนไทยและสำนวนจีน : รายงานการวิจัย / กรรณิการ์ พันชนะ.
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ พันชนะ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตติกุล.
ชื่อผู้แต่งรัชนี ซอโสตถิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก415 ร333ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล
ชื่อผู้แต่งรัชนี ซอโสตถิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกPL4178 ร333ส 2531,425 ร623ส 2/2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล.
ชื่อผู้แต่งรัชนี ซอโสตถิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียกPE1460 .ร63,427 รช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนสิบสองราศี / โดย วาสนา บุญสม, สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ. [text]
ชื่อผู้แต่งวาสนา บุญสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายแสง, 2547.
เลขเรียก398.9591 ว28ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนไทย / ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)
ชื่อผู้แต่งสง่า กาญจนาคพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538.
เลขเรียกPL4178 ส152 2538,398.995911 ว525ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถกสำนวนไทย เล่ม 1 / วาณิช จรุงกิจอนันต์
ชื่อผู้แต่งวาณิช จรุงกิจอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, 2528
เลขเรียก495.918 ว468ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถกสำนวนไทย เล่ม 2 / วาณิช จรุงกิจอนันต์
ชื่อผู้แต่งวาณิช จรุงกิจอนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, 2530.
เลขเรียกPL4178 ว468 2530,398.99591 ว243ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทย = Expressions Francaises et Thai / ดารณี พุทธรักษา.
ชื่อผู้แต่งดารณี พุทธรักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2532.
เลขเรียก448 ด422ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา