Found: 1,832  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกPL4178 ข9 2539,495.917 ข971ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนไทยใช้ให้เป็น / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี , 2540.
เลขเรียกPN203 พ994 2536,398.955 พ-ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวน คำคม ไทย-เยอรมัน-อังกฤษ / เอนก กิมสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเอนก กิมสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียก808.882 อ551ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนไทยใช้ให้เป็น / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2536.
เลขเรียกPL4152 พ993,495.9131 พ97ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล.
ชื่อผู้แต่งรัชนี ซอโสตถิกุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกPE1460 .ร63 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนสิบสองราศี / โดย วาสนา บุญสม, สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ. [text]
ชื่อผู้แต่งวาสนา บุญสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายแสง, 2547.
เลขเรียก398.9591 ว28ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวน-โวหาร สุภาษิต คำพังเพย / รวบรวมโดย ชุลีพร สุสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งชุลีพร สุสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, 2539.
เลขเรียกPL4178 ช638ส 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสำนวนโวหาร [videorecording] / เรียบเรียงโดย กุสุมา รักษมณี และคนอื่น ๆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิทธิบดี โปรดักชั่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนโวหารไทย / พรทิพย์ แฟงสุด
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ แฟงสุด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2549.
เลขเรียก398.99591 พ43ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุภาษิต คำพังเพย โวหาร สำนวนไทย / กษิณ บุญญาทิพย์
ชื่อผู้แต่งกษิณ บุญญาทิพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2562
เลขเรียก398.9951 ก57ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนครพนม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำในสำนวนไทย / สุวัฒน์ ไวจรรยา
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ไวจรรยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกPL4206 ส876 2552,895.911 ส75น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถกสำนวนไทย เล่ม 1 / วาณิช จรุงกิจอนันต์
ชื่อผู้แต่งวาณิช จรุงกิจอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, 2528
เลขเรียก495.918 ว468ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทย = Expressions Francaises et Thai / ดารณี พุทธรักษา.
ชื่อผู้แต่งดารณี พุทธรักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2532.
เลขเรียก448 ด422ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา